logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Wyznaczanie składek Dane wykorzystane przy kalkulacji składek na fundusz...
Publikacja: 12 czerwca 2017

Dane wykorzystane przy kalkulacji składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2017 r.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje bankom informacje o całkowitej wysokości podstawy do wyznaczenia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji, łącznej kwocie składek ryczałtowych oraz wybrane inne informacje wykorzystywane przy wyznaczaniu łącznej oceny profilu ryzyka.

Informacja o całkowitej wysokości podstawy do wyznaczania składek oraz jej składowych

Całkowita wysokość podstawy do wyznaczania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2017 r. została wyznaczona w oparciu o dane finansowe wg stanu na 31 grudnia 2015 r., lub w przypadku podmiotów o innym dniu  bilansowym sprawozdania rocznego wg stanu na 31 marca 2016 r. i wynosiła 658 013 883 tys. zł.

Przy jej wyliczaniu wzięto pod uwagę:

  • kwotę pasywów: 1 481 387 476 tys. zł,
  • kwotę funduszy własnych: 151 895 498 tys. zł,
  • kwotę środków gwarantowanych: 628 890 237 tys. zł,
    a także korekty sumy pasywów, w tym m.in. wyłączenia z art. 5 rozporządzenia nr 2015/63: 46 475 156 tys. zł.

Wysokość podstawy do wyznaczania składek od podmiotów, które spełniły kryteria określone w art. 10 ust. 1-7 rozporządzenia nr 2015/63 wyniosła 28 076 451 tys. zł.

Informacja o łącznej kwocie składek ryczałtowych wyznaczonych dla małych podmiotów

Łączna kwota składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych na 2017 r. od podmiotów, które spełniły kryteria określone w art. 10 ust. 1-7 rozporządzenia nr 2015/63 wyniosła 3 159 tys. zł.

Informacje niezbędne do wyznaczania łącznej oceny profilu ryzyka

Minimalne i maksymalne wartości wskaźników ryzyka dla podmiotów, które zostały zobowiązane do wniesienia składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na 2017 r. w oparciu o ryzyko zawiera poniższa tabela:

Kategoria Wskaźnik ryzyka Wartość minimalna Wartość maksymalna Mediana Liczba przedziałów
I Ekspozycja na ryzyko Wskaźnik dźwigni 2,7% 20,1% 8,8% 8
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 5,9% 64,4% 14,1% 9
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko podzielona przez aktywa ogółem 35,3% 84,7% 66,3% 7
II Stabilność i dywersyfikacja źródeł finansowania Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) 53,8% 296,5% 130,8% 8
III Znaczenie instytucji dla stabilności systemu finansowego lub gospodarki Udział w kredytach i depozytach międzybankowych w Unii Europejskiej, odzwierciedlający znaczenie instytucji dla gospodarki państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa 0,00026% 0,04581% 0,00618% 7
IV Dodatkowe wskaźniki ryzyka określone przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Relacja ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych do aktywów ogółem 0,0% 3,8% 0,9% 7
Przynależność do systemu ochrony instytucjonalnej NIE TAK nd. nd.
Skala wcześniejszego nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych NIE -* nd. nd.
    Wartość minimalna Wartość maksymalna Mediana  
  Ostateczny złożony wskaźnik FCI** 138,14 925,14 630,70  

* Żaden z podmiotów wnoszących składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na 2017 r. w oparciu o ryzyko nie otrzymał nadzwyczajnego wsparcia ze środków publicznych, o którym mowa w art. 6 ust. 8 rozporządzenia nr 2015/63.

** Wyliczony zgodnie z krokiem 5 pkt 3 Załącznika I do rozporządzenia nr 2015/63.

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2018