logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Wyznaczanie składek
Publikacja: 18 czerwca 2018

Wyznaczanie składek

Kwota składek przypadająca na dany rok od każdego podmiotu jest indywidualnie wyliczana przez BFG i podawana do wiadomości danego podmiotu do dnia 1 maja. Metoda wyznaczania składek została określona w rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej nr 2015/63 oraz 2016/1434. Wysokość składek jest wyznaczana z uwzględnieniem:

  • podstawy naliczania, tj. sumy pasywów pomniejszonej o fundusze własne oraz o środki gwarantowane,
  • profilu ryzyka instytucji, uwzględniającego ocenę ryzyka w obszarach ekspozycji na ryzyko, stabilności i różnorodności źródeł finansowania, znaczenia instytucji dla stabilności systemu finansowego lub gospodarki oraz dodatkowych wskaźników określonych na poziomie krajowym.

Dla małych podmiotów ww. rozporządzenie Komisji Europejskiej przewiduje składki w formie ryczałtu. Składki ryczałtowe nie mogą być wnoszone w formie zobowiązania do zapłaty.

Zasady wyznaczania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych od oddziałów banków zagranicznych określi rozporządzenie Ministra Finansów, ponieważ oddziały banków zagranicznych nie są objęte zakresem ww. rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Szczegółowe zasady ustalania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków zostały określone uchwałą Rady Funduszu nr 67/2016, (zmienionej uchwałą Rady Funduszu nr 28/2017 oraz uchwałą Rady Funduszu nr 106/2017).

Składki według powyższych zasad zostały pobrane po raz pierwszy za rok 2017.

Ważne informacje dla banków

Dane wykorzystane przy kalkulacji składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2018 r.

Dane wykorzystane przy kalkulacji składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2018