logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zasady gwarantowania depozytów Zakres przedmiotowy gwarancji
Publikacja: 4 listopada 2016

Zakres przedmiotowy gwarancji

Ochronie gwarancyjnej podlegają środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych lub na rachunkach w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (złotowe i walutowe), w przypadku których deponent jest stroną umowy.

Ponadto ochrona gwarancyjna obejmuje:

w przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego:

  • inne należności deponenta wynikające z przyjmowania przez bank wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub w oznaczonym terminie oraz prowadzenia rachunków tych wkładów,
  • należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez bank bankowych rozliczeń pieniężnych,
  • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
  • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o ile papiery te zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

w przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

  • inne należności deponenta wynikające z prowadzenia przez kasę rachunków deponenta,
  • należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych,
  • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

Ochronie gwarancyjnej nie podlegają w szczególności:

  • środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni*,
  • środki na tzw. rachunkach martwych o saldzie nieprzekraczającym równowartości w złotych 2,5 euro, jeżeli deponent nie posiada innych środków objętych ochroną gwarancyjną,
  • pieniądz elektroniczny w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych.

___

* dotyczy banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016