logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Dla instytucji finansowych Zasady udzielania wsparcia przy przymusowej restrukturyzacji
Publikacja: 23 października 2015

Zasady udzielania wsparcia przy przymusowej restrukturyzacji

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, realizując zadania wskazane w art. 112 oraz w związku z art. 179 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 996), może ze środków funduszy przymusowej restrukturyzacji:

  • udzielać pożyczek lub gwarancji podmiotowi w restrukturyzacji, jego podmiotom zależnym, instytucji pomostowej, podmiotowi zarządzającemu aktywami oraz podmiotowi przejmującemu,
  • nabywać prawa majątkowe podmiotu w restrukturyzacji.

Fundusz może udzielać, na warunkach rynkowych, pożyczek lub gwarancji, jeżeli środki z nich uzyskane są niezbędne do utrzymania płynności lub wypłacalności podmiotu w restrukturyzacji, jego podmiotów zależnych, instytucji pomostowej i podmiotu zarządzającego aktywami, lub jeżeli są związane z zastosowaniem instrumentów przymusowej restrukturyzacji, w szczególności służą wsparciu procesu przejęcia praw udziałowych, przedsiębiorstwa, albo wybranych praw majątkowych lub zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji.

Udzielanie wsparcia w postaci pożyczki lub gwarancji, wymaga ustanowienia zabezpieczenia.

Fundusz może udzielić wsparcia w celu przejęcia przedsiębiorstwa lub przeniesienia do instytucji pomostowej praw udziałowych podmiotu w restrukturyzacji, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wybranych praw majątkowych lub zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji, polegającego na:

  • udzieleniu gwarancji całkowitego lub częściowego pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi i zobowiązaniami;
  • udzieleniu dotacji w celu pokrycia różnicy między wartością przejmowanych zobowiązań i wartością przejmowanych praw majątkowych.
Ostatnia aktualizacja: 30 października 2016