logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Obowiązki informacyjne Rozporządzenie MRiF z art. 87 ustawy o BFG
Publikacja: 14 czerwca 2017

Rozporządzenie MRiF z art. 87 ustawy o BFG

Zgodnie z Sekcją 3 Tytułu II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych organy przymusowej restrukturyzacji są zobowiązane do opracowania planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (…) („dyrektywa BRR”) organy przymusowej restrukturyzacji zostały zobowiązane do opracowania planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji. Do krajowego porządku prawnego regulacje te zostały implementowane w Rozdziale 3 Działu III ustawy z dnia z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji („ustawa o BFG”).

Plany przymusowej restrukturyzacji są opracowywane na podstawie informacji otrzymanych z organy nadzoru oraz od podmiotów. W celu harmonizacji zasad pozyskiwania niezbędnych informacji oraz ich zakresu Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, działając na podstawie art. 11 ust. 2 dyrektywy BRR, opracował wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, standardowych formularzy i schematów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów, które zostały opublikowane w formie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1066 i są bezpośrednio wiążące dla organów i podmiotów, do których są adresowane.

W szczególności w rzeczonym standardzie technicznym określone zostały wzorce tabel wykorzystywanych na potrzeby rzeczonego wymogu informacyjnego oraz instrukcje ich wypełniania. EUNB oraz Komisja (UE) odstąpiły natomiast od określania technicznych aspektów przekazywania informacji. W związku z powyższym ustawodawca krajowy w art. 87 ustawy o BFG upoważnił ministra właściwego ds. instytucji finansowych do wydania rozporządzenia, w którym określone zostaną szczegółowe wymogi dotyczące przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przez podmioty. Na tej podstawie Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji („rozporządzenie MRiF”).  Zgodnie rozporządzeniem MRiF podmioty przekazują do Funduszu wypełnione formularze sprawozdawcze w formacie XML za pośrednictwem kanału teletransmisji.

Pliki xml powinny być zgodne ze schematami XSD, które są dostępne pod poniższymi linkami:

Metryczka – schemat xsd wspólny dla wszystkich formularzy

Formularze

Pliki xml powinny mieć ponadto strukturę zgodną z plikiem zbiorczym EUR.xsd, znajdującym się w tym samym katalogu co formularze.

Instrukcje dotyczące wypełniania poszczególnych pól formularzy zostały zamieszczone w Załączniku XIII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1066.

W przypadku wystąpienia wątpliwości lub problemów prosimy kierować zapytania do następujących osób:

  • Wsparcie merytoryczne: 22 58 30 719, 22 58 30 764
  • Wsparcie merytoryczne w zakresie załącznika nr V do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1066: 22 58 30 880, 22 58 30 911
  • Wsparcie techniczne: 22 58 30 967, 22 58 30 946
Ostatnia aktualizacja: 13 lipca 2018