logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Restrukturyzacja banków i kas Działalność pomocowa i wsparcie
Publikacja: 15 lipca 2015

Działalność pomocowa i wsparcie

W zakresie restrukturyzacji kas, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności Bankowy Fundusz Gwarancyjny może:

 • udzielać pomocy,
 • udzielać wsparcia.

Fundusz może udzielać pomocy lub wsparcia kasie, jeżeli:

 1. nie podjął wobec kasy żadnych działań związanych z przymusową restrukturyzacją,
 2. koszty restrukturyzacji kasy nie przekraczają kosztów zadań realizowanych przez Fundusz na podstawie ustawy w zakresie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów oraz przygotowywania i przeprowadzania przymusowej restrukturyzacji,
 3. kasa korzystająca z pomocy zwrotnej zapewnia deponentom dostęp do środków gwarantowanych,
 4. Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła zdolność kasy do wniesienia składek nadzwyczajnych.

Zasady udzielania pomocy finansowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela kasom zwrotnej pomocy finansowej na usunięcie stanu niebezpieczeństwa niewypłacalności w formie:

 • pożyczek,
 • gwarancji,
 • poręczeń.

Warunkiem udzielenia pomocy finansowej kasie w formie pożyczki jest zaliczenie uzyskanych w ten sposób środków do funduszy własnych.

Oprócz powyższych działań, Fundusz może nabywać wierzytelności kas znajdujących się w stanie niebezpieczeństwa niewypłacalności.

Zgodnie z ustawą o BFG warunkiem uzyskania pomocy jest przedstawienie przez kasę wnioskującą następujących dokumentów:

 • wyników badania sprawozdania finansowego dotyczącego jej działalności,
 • pozytywnej opinii Komisji Nadzoru Finansowego o programie postępowania naprawczego,
 • dokumentu potwierdzającego, że wysokość wnioskowanej przez kasę pomocy byłaby nie wyższa niż łączna maksymalna kwota z tytułu gwarancji w tej kasie liczona jako suma środków gwarantowanych na rachunkach deponentów kasy,
 • dokumentu potwierdzającego wykorzystanie dotychczasowych funduszy własnych kasy na pokrycie jej strat.

Udzielenie pomocy finansowej wymaga ustanowienia przez kasę zabezpieczenia, gwarantującego zwrot pełnej kwoty pomocy wraz z odsetkami.

Zasady udzielania wsparcia

Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela wsparcia podmiotom przejmującym kasy, przejmującym wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kas lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych. Wsparcie udzielane jest podmiotom przejmującym kasy w formie:

 • objęcia akcji banku przejmującego,
 • pożyczki,
 • gwarancji,
 • gwarancji całkowitego lub częściowego pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi lub nabywanymi prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami,
 • dotacji na pokrycie różnicy między wartością przejmowanych lub nabywanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów kasy, w której stwierdzono niebezpieczeństwo niewypłacalności.

Zgodnie z ustawą o BFG warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie przez podmiot przejmujący następujących dokumentów:

 • wyników przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego kasy,
 • pozytywnej opinii Komisji Nadzoru Finansowego o celowości przejęcia i braku zagrożenia dla bezpieczeństwa środków gromadzonych w przejmowanej lub likwidowanej kasie oraz w podmiocie przejmującym,
 • dokumentu wykazującego, że łączna wysokość wnioskowanego wsparcia nie byłaby wyższa niż łączna maksymalna kwota z tytułu gwarancji w przejmowanej lub likwidowanej kasie liczona jako suma środków gwarantowanych na przejmowanych rachunkach deponentów tej kasy,
 • dokumentu potwierdzającego, że nastąpiło wykorzystanie dotychczasowych funduszy własnych przejmowanej lub likwidowanej kasy na pokrycie strat.

Udzielenie wsparcia w formie pożyczki i gwarancji wymaga ustanowienia przez podmiot przejmujący zabezpieczenia, gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z odsetkami.

Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2017