logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Obowiązki informacyjne Rozporządzenie MRiF z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG
Publikacja: 9 marca 2017

Rozporządzenie MRiF z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 marca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe oraz Krajową Kasę Oszczędnościowo – Kredytową (dalej: „rozporządzenie”), (Dz.U. z 2017 r. poz. 514). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 11 marca 2017 r.

Banki, oddziały banków zagranicznych i firmy inwestycyjne przekazują Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, po raz pierwszy, informacje sporządzone w zakresie i według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia w terminie do 3-go dnia roboczego miesiąca według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca, tj. do 5 kwietnia według stanu na 31 marca 2017 r.

Ponownie powyższe informacje są przekazywane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu cyklicznie w terminie do 3-go dnia roboczego miesiąca według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca.

Informacje te są również przekazywane w przypadku, gdy stosunek zabezpieczeń zobowiązań do zapłaty do kwoty zobowiązań do zapłaty spadnie poniżej poziomu wskazanego w § 4 ust. 2 rozporządzenia. W takiej sytuacji informacja sporządzona w zakresie i według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia przekazywana jest w następnym dniu roboczym.

Banki zrzeszające, Kasa Krajowa przekazują Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu po raz pierwszy informacje sporządzone w zakresie i według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia w terminie do 3-go dnia roboczego miesiąca według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca tj. do 5 kwietnia według stanu na 31 marca 2017 r.

Ponownie powyższe informacje są przekazywane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu cyklicznie w terminie do 3-go dnia roboczego miesiąca według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca.

Informacje te są również przekazywane w przypadku, gdy stosunek zabezpieczeń zobowiązań do zapłaty do kwoty zobowiązań do zapłaty spadnie poniżej poziomu wskazanego w § 4 ust. 2 rozporządzenia. W takiej sytuacji informacja sporządzona w zakresie i według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia przekazywana jest w następnym dniu roboczym.

Mając na uwadze konieczność przygotowania się podmiotów do nowych obowiązków związanych z przekazywaniem do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji w formacie xml – udostępniamy poniżej schematy xsd, niezbędne do sporządzania informacji w zakresie i według wzorów określonych w załącznikach do  rozporządzenia.

Plik xml, zawierający sprawozdanie (sprawozdania) powinien mieć strukturę zgodną z plikiem zbiorczym, znajdującym się w tym samym katalogu co załączniki.

Metryczka – schemat xsd wspólny dla wszystkich podmiotów i załączników

Bank

Bank zrzeszający – za zrzeszone banki spółdzielcze

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa – za SKOK-i

Planowana zmiana w schematach  XSD

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2019