logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Obowiązki informacyjne Kanał teletransmisji – portal BFG STP
Publikacja: 23 lutego 2017

Kanał teletransmisji – portal BFG STP

Uwaga – od 28 lutego 2019 obowiązują nowe certyfikaty – pliki są dostępne poniżej.

Pod adresem https://dane.bfg.pl/#/logowanie Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „BFG”) udostępnia kanał teletransmisji – Portal BFG STP (system teleinformatyczny zapewniający połączenie za pośrednictwem sieci Intranet dla przesyłania danych między nadawcą a odbiorcą) w celu umożliwienia przekazywania BFG wymaganych informacji w formie dokumentu elektronicznego.

Za pośrednictwem Portalu BFG STP przekazywane są do BFG informacje na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. U. poz.470) w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 514) w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Kasę Spółdzielczo-Kredytową;
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. U. poz. 1080) w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji;
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. poz. 1172) w sprawie rejestru instrumentów finansowych;
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. . (Dz. U. poz. 1710) w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji.

Zasady przekazywania informacji

Zasady przekazywania informacji BFG są określone w Rozporządzeniu MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG, Rozporządzeniu MRiF z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG, Rozporządzeniu MRiF z art. 87 ustawy o BFG, Rozporządzeniu MRiF z art. 88 ust. 3 ustawy o BFG oraz Rozporządzeniu MRiF z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG.

Załącznik nr 8 do Rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG, załącznik nr 4 do Rozporządzenia MRiF z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG, załącznik nr 1 do Rozporządzenia MRiF z art. 87 ustawy o BFG, załącznik nr 3 do Rozporządzenia MRiF z art. 88 ust. 3 ustawy o BFG oraz załącznik nr 3 do Rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG określają sposób ustalania identyfikatorów wyróżniających banki, oddziały banków zagranicznych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową i firmy inwestycyjne, wymogi techniczne dla plików XML oraz uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu informacji do BFG.

Wszystkie przekazywane informacje muszą być szyfrowane.

  Zgłoszenie osoby upoważnionej do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji

Podmioty mające przekazywać BFG kanałem teletransmisji informacje wyznaczają osobę lub osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji BFG przez złożenie, w formie papierowej, zgłoszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 7 do Rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG, załącznik nr 3 do Rozporządzenia MRiF z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG, załącznik nr 2 do Rozporządzenia MRiF z art. 87 ustawy o BFG, załącznik nr 2 do Rozporządzenia MRiF z art. 88 ust. 3 ustawy o BFG oraz załącznik nr 2 do Rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG.

Pod adresem https://dane.bfg.pl/#/zgloszenie_administratora jest udostępniony formularz do wypełnienia, na podstawie którego generowane jest zgłoszenie dotyczące osoby upoważnionej do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji (Zgłoszenie administratora podmiotu). Po wypełnieniu formularza, na adres poczty elektronicznej osoby ubiegającej się o status administratora podmiotu, zostanie wysłany e-mail, do którego załącznikiem jest wygenerowane zgłoszenie administratora podmiotu – należy je następnie wydrukować oraz przesłać w formie papierowej do Funduszu. Przekazane do Funduszu Zgłoszenie administratora podmiotu powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Zmiana osoby (osób) upoważnionych do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji lub aktualizacja ich danych, wskazanych w zgłoszeniu, wymaga złożenia nowego zgłoszenia.

Osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji pełnią funkcje Administratora podmiotu i mają także uprawnienia użytkownika Portalu BFG STP.

Wyznaczona przez podmiot osoba lub osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji (tj. Administrator podmiotu), na podstawie Rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG, pełnią funkcje Administratora podmiotu również dla kolejnych rozporządzeń, w tym dla Rozporządzenia MRiF z art. 304 ust. 11, Rozporządzenia MRiF z art. 87, Rozporządzenia MRiF z art. 88 ust. 3 oraz Rozporządzenia MRiF z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG – podmiot jest wówczas zwolniony z obowiązku składania do BFG zgłoszenia osoby lub osób upoważnionych do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji.

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania informacji kanałem teletransmisji są udostępnione poniżej (pliki do pobrania).

W zestawie plików do pobrania opublikowano również „Instrukcję korzystania z Portalu BFG STP dla administratora podmiotu”, „Instrukcję korzystania z Portalu BFG dla użytkownika kanału teletransmisji”, „Zgłoszenie dotyczące osoby upoważnionej do nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu” oraz „Zestawienie informacji przekazywanych przez podmioty do Funduszu za pośrednictwem kanału teletransmisji”.

Kontakt w sprawie kanału teletransmisji

tel. 22 583 09 46, 22 583 09 67

dane@archiwalna.bfg.pl

Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2019