logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Obowiązki informacyjne Rozporządzenie MRiF z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG
Publikacja: 18 kwietnia 2017

Rozporządzenie MRiF z art. 330 ust. 6 ustawy o BFG

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 września 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji (dalej: rozporządzenie), (Dz. U. poz. 1710). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 8 września 2017 r.

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 330 ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  (dalej: ustawa o BFG), zgodnie z którym minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, tryb i termin przekazywania informacji, o których mowa powyżej, oraz sposób weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji, mając na względzie konieczność prawidłowej realizacji zadań BFG.

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy, która rozszerzyła zakres działalności BFG m.in. o planowanie i prowadzenie przymusowej restrukturyzacji banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz firm inwestycyjnych.

Na podstawie art. 330 ust. 1 ustawy o BFG, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (dalej: Fundusz) przysługuje prawo uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, w szczególności informacji niezbędnych do wykonania oszacowania, o którym mowa w art. 137 ust. 1, oraz przygotowania przymusowej restrukturyzacji bezpośrednio od podmiotu w przypadku zobowiązania takiego podmiotu do wdrożenia planu naprawy, przygotowania programu  postępowania naprawczego, podjęcia wobec niego działań wczesnej interwencji lub ustanowienia w nim zarządu komisarycznego lub zarządcy komisarycznego.

Informacje te będą pozyskiwane przez Fundusz w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, banki, oddziały banku zagranicznego, firmy inwestycyjne lub spółdzielcze kasy-oszczędnościowo-kredytowe będą przekazywać na wezwanie BFG informacje sporządzone w zakresie, zgodnie z wzorem i formatem określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, według stanu na dzień określony w wezwaniu. Podmioty te z upływem 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia powinny być w stanie przekazać określone rozporządzeniem informacje, zgodnie z zakresem i formatem w nim określonym. Przed upływem trzeciego miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, Fundusz może zwrócić się do podmiotu z wnioskiem o przekazanie wybranych informacji.

Dodatkowo Fundusz pragnie zaznaczyć, że podmioty nie są zobowiązane do przekazania informacji wraz z upływem 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia, o ile nie otrzymają stosownego wezwania ze strony Funduszu.

Instrukcje uzupełniania załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Schematy do wybranych tabel:

Metryczka

Dla podmiotów stosujących MSR/MSSF

Dla podmiotów stosujących PSR

W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie rozporządzenia prosimy kierować je na adres: rozp330.6@archiwalna.bfg.pl

W pytaniu proszę wskazać nr tabeli oraz nr kolumny, której dotyczy pytanie, jak również nazwę podmiotu kierującego pytanie.

Odpowiedzi na pytania przekazane na wyżej wskazaną skrzynkę mailową są systematycznie publikowane i aktualizowane przez BFG w poniższym zestawieniu:
Pytania i odpowiedzi do rozporządzenia

Fundusz zastrzega możliwość modyfikacji instrukcji uzupełniania załącznika w następstwie zgłoszonych pytań w zakresie w jakim zmiana ta będzie zgodna z rozporządzeniem.

UWAGA: zmiany naniesione w instrukcji względem poprzedniej wersji wyróżnione są zieloną czcionką. Doprecyzowanie już udzielonych odpowiedzi zamieszczonych w zestawieniu „Pytania i odpowiedzi do rozporządzenia” wyróżnione jest niebieskim tłem.

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2018