logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Informacje o korektach opłat na 2016 rok Opłata ostrożnościowa dla banków
Publikacja: 22 listopada 2013

Opłata ostrożnościowa dla banków

1. Podstawę naliczania opłaty ostrożnościowej stanowi łączna kwota ekspozycji na ryzyko, określona w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012, obliczona według zasad określonych na podstawie przepisów tego rozporządzenia oraz ustawy-Prawo bankowe.

2. Wartość łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko jest sprawozdawana w sprawozdawczości COREP, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, w formularzu C 02.00 – Wymogi w zakresie funduszy własnych (CA2), w wierszu 010 (adres komórki: CNXX006).

3. Banki krajowe posiadające oddział (oddziały) za granicą obliczają podstawę naliczania opłaty ostrożnościowej od łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko banku krajowego łącznie z oddziałem (oddziałami) tego banku za granicą.

4. Banki stosujące wyłączenia zgodne z art. 14 ustawy o BFG wyliczają podstawę naliczania opłaty ostrożnościowej w sposób następujący: łączną kwotę ekspozycji na ryzyko, o której mowa w art. 13 ustawy o BFG, pomniejszają o łączną kwotę ekspozycji na ryzyko liczonych dla pozycji podlegających wyłączeniu zgodnie z art. 14 ustawy o BFG.

Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2016