logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Czasopismo „Bezpieczny Bank” Wymagania dla autorów
Publikacja: 19 października 2012

Wymagania dla autorów

 Wymagania dla autorów publikujących w czasopiśmie  „Bezpieczny Bank”

 • Redakcja przyjmuje opracowania o charakterze naukowym z zakresu gwarancji depozytów, bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności systemu finansowego.
 • Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych wcześniej (także elektronicznie).
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania redakcyjnego nadsyłanych tekstów.
 • Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów.
 • Nadesłane opracowania są wstępnie recenzowane przez członka komitetu redakcyjnego specjalizującego się w tematyce artykułu, a w przypadku pozytywnej opinii są wysyłane do recenzenta zewnętrznego.
 • Opracowanie należy złożyć w formie elektronicznej – wysyłając plik w formacie MS Word pocztą elektroniczną na adres: redakcja@archiwalna.bfg.pl.
 • Do opracowania należy dołączyć bibliografię oraz – w języku polskim i angielskim – tytuł, abstrakt oraz słowa kluczowe.
 • Prosimy o podanie danych kontaktowych zawierających adres do korespondencji, telefon, adres e-mail, stopień lub tytuł naukowy, miejsce pracy oraz kod ORCID autora.
 • Dodatkowo należy załączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o niepublikowaniu składanego tekstu w innych wydawnictwach (także w wersji elektronicznej).
 • Aby przeciwdziałać zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w jej powstanie, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 • Redakcja podkreśla, iż traktuje tzw. „ghostwriting” (wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w publikacji) i „guest authorship” (wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) jako przejawy nierzetelności naukowej. Wykryte przypadki nierzetelności będą upubliczniane.
Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019