logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Dla instytucji finansowych Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych
Publikacja: 7 grudnia 2011

Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych

Na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. poz. 109 z późn. zm.) („ustawa o bankach spółdzielczych”) Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela pomocy finansowej bankom spółdzielczym lub bankom zrzeszającym, w których nie występuje niebezpieczeństwo niewypłacalności.

Źródłem finansowania ww. pomocy jest fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych (frbs) utworzony ze środków pochodzących ze zlikwidowanego funduszu rozwoju banków spółdzielczych, zarządzanego przez BGŻ SA oraz z równowartości wypłaconych z budżetu kwot tytułem obsługi obligacji restrukturyzacyjnych serii D, których część została umorzona.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o bankach spółdzielczych pomoc finansowa z frbs może być udzielona bankowi spółdzielczemu na finansowanie:

 • nabycia akcji banku zrzeszającego,
 • poniesionych lub planowanych wydatków związanych z łączeniem się banków spółdzielczych, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych środków pieniężnych lub poprawę albo ujednolicenie standardów obsługi klientów, w szczególności na:
  • nabycie lub modyfikację programów lub sprzętu informatycznego,
  • rozwój lub ujednolicenie technologii bankowej,
  • modyfikację procedur finansowo-księgowych,
  • rozwój lub unifikację produktów i usług bankowych;
 • planowanych wydatków o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w pkt 2;
 • poniesionych lub planowanych wydatków związanych z tworzeniem lub przystąpieniem do systemu ochrony instytucjonalnej albo zrzeszenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o bankach spółdzielczych pomoc finansowa może być udzielona również bankowi zrzeszającemu na finansowanie poniesionych lub planowanych wydatków związanych z tworzeniem lub przystąpieniem do systemu ochrony instytucjonalnej albo zrzeszenia zintegrowanego.

Ustawa o bankach spółdzielczych przewiduje również możliwość umarzania należności i wierzytelności przypadających Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w ramach zwrotnej pomocy finansowej oraz stopniową likwidację funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych do dnia 31 grudnia 2021 r.

W przypadku banków korzystających z pomocy finansowej z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych dokonywana jest kontrola celowości wykorzystania środków pomocowych zgodnie z przepisami art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz postanowieniami umów pożyczek.

W dniu 25 listopada 2015 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, uwzględniając zmiany wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1166), wprowadziła nowe przepisy dotyczące form, trybu i szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej bankom z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych (uchwała Rady BFG nr 33/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.). W uchwale tej określono również zakres niezbędnych dokumentów i informacji wymaganych od banków ubiegających się o pomoc finansową.

W wersji elektronicznej dostępne są formularze dołączane do wniosku (formularze: nr 1, nr 1a, nr 2, nr 3, nr 4).

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2018