logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Nota prawna
Publikacja: 4 listopada 2016

Nota prawna

Domena www.bfg.pl jest serwisem internetowym („Serwis”), stanowiącym własność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z siedzibą w Warszawie przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 („BFG”).

Każda osoba, która przystępuje do korzystania z Serwisu („użytkownik”) tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje poniższe warunki.

W zakresie, w jakim obowiązujące przepisy prawa nakładają na BFG obowiązek publikowania na swojej stronie internetowej określonych informacji, BFG ponosi pełną odpowiedzialność za treść tych informacji.

W zakresie informacji, do publikowania których BFG nie jest zobowiązany przepisami prawa, BFG dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w Serwisie były prawdziwe i kompletne. BFG nie gwarantuje jednak ich poprawności i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich oraz za skutki podjętych w oparciu o nie decyzji.

BFG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez uprzedzenia.

BFG nie odpowiada za zawartość żadnych stron internetowych, do których odsyła Serwis za pomocą  linków. BFG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich oraz za skutki podjętych w oparciu o nie decyzji. Ryzyko z tytułu użytkowania tych stron internetowych ponosi wyłącznie ich użytkownik.

Ilekroć w Serwisie jest mowa o „ustawie o BFG” oznacza to ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996).

BFG nie jest upoważniony do dokonywania wiążącej wykładni prawa.

Prawa autorskie

Znak graficzny (logo) BFG umieszczone na stronie internetowej stanowi wyłączną własność BFG w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz.666) („ustawa o prawie autorskim”). Użytkownicy Serwisu mają prawo korzystania z materiałów udostępnionych w Serwisie wyłącznie w zakresie, tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim.

Zastrzeżenia techniczne

Nadmierne, nieuzasadnione obciążanie zasobów Serwisu BFG, spowodowane np. automatycznym pobieraniem treści, może w szczególnych przypadkach zostać potraktowane jako atak typu DoS (denial of service) i skutkować czasową blokadą IP użytkownika pobierającego dane.

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2017