logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zasady gwarantowania depozytów Wysokość gwarancji
Publikacja: 4 listopada 2016

Wysokość gwarancji

Wysokość gwarancji

Kwota środków nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej

 • Kwota gwarantowana ustalana jest według stanu środków deponenta na dzień spełnienia warunku gwarancji wobec banku lub kasy (wraz z naliczonymi do tego dnia odsetkami).
 • Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby oraz jej należności w danym banku lub kasie.
 • W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.
 • W przypadku rachunku firmy inwestycyjnej, na którym zdeponowane są środki pieniężne powierzone przez jej klientów, każdemu z nich przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Podwyższone gwarancje

W przypadkach szczególnych, w ograniczonym okresie, deponentowi będącemu osobą fizyczną przysługuje ochrona gwarancyjna w wysokości wyższej niż równowartość w złotych 100 000 euro. Wypłata środków gwarantowanych przekraczających limit równowartości w złotych 100 000 euro dokonywana jest na wniosek deponenta.

Do wysokości różnicy pomiędzy równowartością w złotych 200 000 euro a sumą pozostałych środków deponenta (nie wyższą jednak niż równowartość w złotych 100 000 euro), w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek, gwarantowane są środki deponenta pochodzące z:

 • odpłatnego zbycia (o ile nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej): nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, jej części lub udziału w takiej nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane lub udziału w takim prawie, samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie,
 • wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,
 • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
 • wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,
 • wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 92(1) § 1 ustawy – Kodeks pracy, lub odrębnych przepisach na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach.

W całości, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek, gwarantowane są środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzące z:

 • wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2016