logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Dla instytucji finansowych Informacje o korektach opłat na 2016 rok
Publikacja: 7 października 2016

Informacje o korektach opłat na 2016 rok

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 470), reguluje w § 41 zasady przekazania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji w przypadku dokonania przez:

  • banki korekt informacji o kwartalnych opłatach: obowiązkowych lub ostrożnościowych wniesionych na rok 2016,
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe korekt informacji o kwartalnych obowiązkowych opłatach wniesionych na rok 2016:

„§ 41.

1. W przypadku dokonania przez banki korekt informacji o kwartalnych opłatach: obowiązkowych lub ostrożnościowych wniesionych na 2016 rok, w celu przekazania BFG tych informacji, banki mogą wykorzystywać schematy XML określone w zarządzeniu nr 15/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki, objęte obowiązkowym systemem gwarantowania, informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. NBP poz. 5). Obowiązki informacyjne dla zrzeszonych banków spółdzielczych realizuje bank zrzeszający.

2. W przypadku dokonania przez kasy korekt informacji o kwartalnych obowiązkowych opłatach wniesionych na rok 2016, w celu przekazania BFG tych informacji, kasy mogą wykorzystywać schematy XML określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w imieniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 1069). Obowiązki informacyjne dla kas realizuje Kasa Krajowa.”

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2017