logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Dla instytucji finansowych
Publikacja: 17 października 2016

Dla instytucji finansowych

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1937, z późn. zm.) wprowadza szereg zmian, które są istotne z punktu widzenia instytucji finansowych objętych  obowiązkowym  systemu gwarantowania lub wobec których można przeprowadzić przymusową restrukturyzację.

W zakresie gwarantowania depozytów – w ślad za dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów – w nowej ustawie w szczególności:

  • zmieniono definicję deponenta (m.in. wyłączenie jednostek samorządu terytorialnego oraz wprowadzenie szczególnych regulacji dla klientów domów maklerskich, a także zmiana rozwiązań w zakresie gwarantowania środków zgromadzonych na rachunkach powierniczych), co pociąga za sobą zmiany w systemach wyliczania,
  • zmieniono zasady wyznaczania składek na fundusze gwarancyjne wprowadzając jako podstawę wartość środków gwarantowanych w danej instytucji oraz uzależniając składki od poziomu ryzyka danej instytucji (Europejski Urzędu Nadzoru Bankowego, zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy, wydał natomiast wytyczne w sprawie metod wyliczania składek na rzecz systemu gwarancji depozytów),
  • wprowadzono możliwość wnoszenia części składek w formie zobowiązań do zapłaty, przy jednoczesnym stopniowym wygaszeniu obowiązku tworzenia funduszu ochrony środków gwarantowanych,
  • wprowadzono możliwość pobierania składek nadzwyczajnych w sytuacji, gdy środki zgromadzone ex-ante w systemie gwarantowania okazałyby się niewystarczające.

Ustawa nakłada również na podmioty szereg obowiązków wynikających z implementacji do polskiego systemu prawnego rozwiązań z zakresu przymusowej restrukturyzacji określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (…), w szczególności obowiązek:

  • przekazywania do Funduszu informacji niezbędnych do realizacji nowych zadań,
  • prowadzenia rejestru instrumentów finansowych,
  • udzielania Funduszowi niezbędnego wsparcia przy opracowaniu planów przymusowej restrukturyzacji,
  • wnoszenia składek na fundusze przymusowej restrukturyzacji,
  • realizacji zaleceń Funduszu mających na celu usuniecie okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji,
  • utrzymywania określonego przez Fundusz minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (tzw. MREL).

W związku z wprowadzeniem do porządku prawnego mechanizmu przymusowej restrukturyzacji Fundusz zaprzestał realizacji zadań związanych z udzielaniem  gwarancji rekapitalizacyjnej, a środki funduszu stabilizacyjnego zasiliły fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.

Fundusz nadal będzie mógł udzielać pomocy lub wsparcia w procesach restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2018