logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Informacje o korektach opłat na 2016 rok Obowiązkowa opłata dla kas
Publikacja: 16 lipca 2013

Obowiązkowa opłata dla kas

1. Na podstawie art. 13c ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, kasy wnoszą na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego obowiązkowe opłaty.

2. Opłaty te są wnoszone w okresach kwartalnych w wysokości iloczynu stawki nieprzekraczającej 0,075% i wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych ustalonych na koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego kwartał, którego opłata dotyczy.

3. Wysokość stawki na dany kwartał określa Rada BFG na wniosek Zarządu Funduszu i przekazuje kasom, nie później niż do końca kwartału poprzedzającego kwartał, w którym opłata ma być wniesiona. Kasy obowiązane są do wnoszenia opłaty na dany kwartał, w terminach określonych przez Fundusz, nie później niż do końca tego kwartału.

 

Kontakt w sprawie obowiązkowej opłaty:

tel. 22 583 08 74, 22 583 09 46

Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2016