logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Komunikat nr 42 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 27 lipca...
Publikacja: 27 lipca 2016

Komunikat nr 42 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 27 lipca 2016 r.

W dniu 26 lipca 2016 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” listę deponentów, o której mowa w art. 38w ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.). Lista ta stanowi podstawę do sporządzenia przez Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego listy wypłat przekazywanej podmiotowi, za pośrednictwem którego dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych deponentom.

W dniu 27 lipca 2016 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 188/DGD/2016 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”. Zgodnie z wymogami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, przedmiotowa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” dokonywane będą za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (dalej: PKO Bank Polski) w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. na podstawie listy wypłat przekazanej przez Fundusz. Obsługa wypłat środków gwarantowanych odbywać się będzie we wskazanych na stronie www.pkobp.pl oddziałach PKO Banku Polskiego, z wyłączeniem agencji. Lista tych oddziałów stanowi załącznik do uchwały nr 188/DGD/2016.

W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się – z dokumentem tożsamości (osoby fizyczne) lub aktualnym dokumentem rejestrowym oraz dokumentami tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną) – w wybranym przez siebie oddziale PKO Banku Polskiego. Deponenci będą mieli możliwość zlecenia przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek w innym banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo wypłaty środków w formie gotówkowej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku. Natomiast w przypadku zamiaru dokonania wypłaty kwoty przekraczającej 25 tys. zł w formie gotówki, konieczne jest poinformowanie o takim zamiarze wybranego oddziału Banku z wyprzedzeniem 2 dni roboczych (osobiście lub telefonicznie). PKO Bank Polski nie pobiera od deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” opłat za wypłatę środków gwarantowanych.

Po zakończeniu wypłat przez PKO Bank Polski środki gwarantowane będą wypłacane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec Kasy, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”. W przypadku ogłoszenia jej upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Kontakt z PKO Bankiem Polskim:

  • Infolinia: 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) oraz 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) – można uzyskać informacje dotyczące procesu wypłat oraz awizować kwoty powyżej 25 tys. zł.

Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

  • Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),
  • e-mail: kancelaria@archiwalna.bfg.pl,
  • adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.
Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2017