logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Uchwała nr 188/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu...
Publikacja: 27 lipca 2016

Uchwała nr 188/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 27 lipca 2016 r.

Uchwała nr 188/DGD/2016
Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych
deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”

Na podstawie art. 38z ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z 2015 r. poz. 978, 1166, 1513 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 381 i 615) („ustawa”), w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 października 2015 r. decyzji o ustanowieniu z dniem 28 października 2015 r. zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” i wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 lipca 2016 r. decyzji o zawieszeniu z dniem 22 lipca 2016 r. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” oraz wystąpieniem w dniu 22 lipca 2016 r. do Sądu Rejonowego w Gliwicach z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości, co stanowi spełnienie z dniem 22 lipca 2016 r. warunku gwarancji w rozumieniu art. 38l pkt 3 ustawy wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000061825, oraz mając na uwadze uchwałę nr 181/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru trybu wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec”, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (,,Fundusz”) będzie realizował wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” (,,Kasa”), z zastrzeżeniem ust. 3, za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 (,,Bank”), w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. na podstawie listy wypłat, która zostanie przekazana Bankowi przez Zarząd Funduszu wraz z niniejszą uchwałą.
2. Lista jednostek organizacyjnych Banku, w których dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wypłaty środków gwarantowanych podlegających w całości lub w części zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego oraz środków gwarantowanych, których wypłata została zawieszona zgodnie z art. 38zg ust. 1 i 2 ustawy, a także realizowane w związku ze składanymi reklamacjami w trybie indywidualnym, będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz.
4. Po zakończeniu przez Bank wypłat środków gwarantowanych, o których mowa w ust. 1, wypłaty te będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

§ 2.

1. Zasady i sposób dokonywania przez Bank wypłat środków gwarantowanych, w tym rodzaje dokumentów stwierdzających tożsamość, za pomocą których Bank będzie identyfikował deponentów ubiegających się o wypłatę środków gwarantowanych, określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” realizowanych za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zasady i sposób dokonywania wypłat środków gwarantowanych przez Fundusz, w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych dokonywanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zasady i tryb stwierdzania tożsamości deponenta, w tym dane identyfikujące deponenta niezbędne do ustalenia tożsamości deponenta przez Bank lub Fundusz, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Łączna kwota środków gwarantowanych na wypłaty dla deponentów Kasy wynosi 88.000.017,28 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów siedemnaście złotych dwadzieścia osiem groszy).
2. Kwota stanowiąca sumę środków gwarantowanych przekazywana Bankowi na wypłaty środków gwarantowanych wynosi 87.999.457,48 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy).
3. Kwota stanowiąca sumę środków gwarantowanych na wypłaty dla deponentów, których środki podlegają w całości lub w części zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, realizowanych bezpośrednio przez Fundusz zgodnie z § 1 ust. 3, wynosi
559,80 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego /-/

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018