logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Komunikat nr 18 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26...
Publikacja: 26 listopada 2015

Komunikat nr 18 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r.

W dniu 25 listopada 2015 r. Bankowy Funduszu Gwarancyjnego otrzymał od Zarządu Komisarycznego Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie (posługującego się nazwą handlową „SK bank”) listę deponentów, o której mowa w art. 26i ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.). Lista ta stanowi podstawę do sporządzenia przez Zarząd Funduszu listy wypłat przekazywanej podmiotowi, za pośrednictwem którego dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych deponentom.

W dniu 26 listopada 2015 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 87/DGD/2015 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. Zgodnie z wymogami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, przedmiotowa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa dokonywane będą za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: BZ WBK S.A.) w okresie od 30 listopada 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. na podstawie listy wypłat przekazanej przez Fundusz. Obsługa wypłat środków gwarantowanych odbywać się będzie w oddziałach BZ WBK S.A., wskazanych na stronie internetowej www.bzwbk.pl. Lista tych oddziałów stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 87/DGD/2015.

W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się – z dokumentem tożsamości (osoby fizyczne) lub aktualnym dokumentem rejestrowym (np. odpisem z KRS) oraz dokumentami tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, szkolne kasy oszczędności, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe) – w wybranym przez siebie oddziale BZ WBK S.A. Deponenci będą mieli możliwość zlecenia przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek w innym banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo wypłaty środków w formie gotówkowej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku. Natomiast w przypadku zamiaru dokonania wypłaty kwoty przekraczającej 25 tys. zł w formie gotówkowej, konieczne jest poinformowanie o takim zamiarze wybranego oddziału BZ WBK S.A. z wyprzedzeniem 2 dni roboczych (osobiście).
Szczegółowe zasady dokonywania wypłat określa „Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa realizowanych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A.”, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 87/DGD/2015, natomiast zasady i tryb stwierdzania tożsamości deponenta określa załącznik nr 4 do tej uchwały.

BZ WBK S.A. nie pobiera od deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa opłat za wypłatę środków gwarantowanych.

Wypłata środków gwarantowanych z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), dokonywana jest w formie wypłaty transferowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z późn. zm.). Informacje o szczegółowym trybie postępowania oszczędzających na rachunku IKE lub IKZE przekaże deponentom Zarząd Komisaryczny Banku.

Środki gwarantowane z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym – zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r. poz. 232, z późn. zm.) – wypłacane są wyłącznie na mieszkaniowy rachunek powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku.

Po zakończeniu wypłat przez BZ WBK S.A. środki gwarantowane będą wypłacane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. W przypadku ogłoszenia jego upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:
 Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),
 e-mail: kancelaria@archiwalna.bfg.pl,
 adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018