logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Uchwała nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu...
Publikacja: 26 listopada 2015

Uchwała nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych
deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

Na podstawie art. 26l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866 oraz z 2015 r. poz. 978, 1166, 1513 oraz 1844) („ustawa”), w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 sierpnia 2015 r. decyzji o ustanowieniu z dniem 11 sierpnia 2015 r. Zarządu Komisarycznego w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa i wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 listopada 2015 r. decyzji o zawieszeniu z dniem 21 listopada 2015 r. działalności Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa oraz wystąpieniem w dniu 23 listopada 2015 r. do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości, co stanowi spełnienie z dniem 23 listopada 2015 r. warunku gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. a ustawy wobec Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000051692, oraz mając na uwadze uchwałę nr 80/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyboru trybu wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (,,Fundusz”) będzie realizował wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa, z zastrzeżeniem
ust. 3, za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723 (,,Bank”), w okresie od dnia 30 listopada 2015 r. do dnia 29 stycznia 2016 r., na podstawie listy wypłat, która zostanie przekazana Bankowi przez Zarząd Funduszu wraz z niniejszą uchwałą.
2. Lista jednostek organizacyjnych Banku, w których dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wypłaty środków gwarantowanych w kwocie 35.179.479,93 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze):
1) z tytułu umów o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego oraz umów o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1844);
2) z tytułu umów rachunku powierniczego, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, 559, 978, 1166, 1223, 1260, 1311, 1348, 1357, 1513, 1634, 1830, 1844, 1854 i 1864);
3) podlegających zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego;
4) których wypłata została zawieszona zgodnie z art. 26s ust. 1 ustawy;
5) na podstawie reklamacji składanych za pośrednictwem Banku, o którym mowa w ust. 1,
będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz.
4. Po zakończeniu przez Bank wypłat środków gwarantowanych, o których mowa w ust. 1, wypłaty te będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

§ 2.

1. Zasady i sposób dokonywania przez Bank wypłat środków gwarantowanych, w tym rodzaje dokumentów stwierdzających tożsamość, za pomocą których Bank będzie identyfikował deponentów ubiegających się o wypłatę środków gwarantowanych, określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa realizowanych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zasady i sposób dokonywania wypłat środków gwarantowanych przez Fundusz, w przypadkach, o których mowa § 1 ust. 3 i 4, określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych dokonywanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zasady i tryb stwierdzania tożsamości deponenta, w tym dane identyfikujące deponenta niezbędne do ustalenia tożsamości deponenta przez Bank lub Fundusz, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Kwota stanowiąca sumę środków gwarantowanych przekazywana Bankowi na wypłaty środków gwarantowanych wynosi 2.001.677.907,68 zł (słownie: dwa miliardy jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

§ 4.

1. Łączna kwota środków gwarantowanych na wypłaty dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa wynosi 2.036.857.387,61 zł (słownie: dwa miliardy trzydzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy).
2. Wysokość kwot obowiązkowych wpłat podmiotów objętych systemem gwarantowania określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania wnoszą kwoty, o których mowa
w ust. 2, do dnia 30 listopada 2015 r. na rachunek bankowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
nr 29 1010 1023 7100 1313 9400 0000, prowadzony przez Narodowy Bank Polski – Oddział Okręgowy w Warszawie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
/-/

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018