logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Komunikat nr 3 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 lipca...
Publikacja: 24 lipca 2014

Komunikat nr 3 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 lipca 2014 r.

W dniu 23 lipca 2014 r. Bankowy Funduszu Gwarancyjnego otrzymał od Zarządcy komisarycznego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota listę deponentów, o której mowa w art. 38w ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Lista ta stanowi podstawę do sporządzenia przez Zarząd Funduszu listy wypłat przekazywanej podmiotowi, za pośrednictwem którego dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych deponentom.

W dniu 24 lipca 2014 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 60/DGD/2014 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota. Zgodnie z wymogami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, przedmiotowa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota dokonywane będą za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (dalej: PKO Bank Polski).

Obsługa odbywać się będzie w oddziałach PKO Banku Polskiego, z wyłączeniem agencji, od 28 lipca do 19 września 2014 r. Lista tych oddziałów, stanowi załącznik do uchwały nr 60/DGD/2014. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w okresie 5 lat od dnia zawieszenia działalności Kasy.

Deponenci Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota powinni zgłosić się osobiście do dowolnej placówki PKO Banku Polskiego (dane teleadresowe dostępne na stronie http://www.pkobp.pl/poi/) z dokumentem tożsamości.

Środki gwarantowane zostaną wypłacone w gotówce lub przesłane na konto wskazane przez deponenta w wysokości wskazanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W przypadku kwot przekraczających 30 tys. zł konieczne jest poinformowanie PKO Banku Polskiego – z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych – o planowanej wypłacie gotówkowej. Można to zrobić pod numerem infolinii Banku (801 302 302 dla dzwoniących w kraju i 81 535 65 65 dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych) oraz osobiście/telefonicznie w dowolnej placówce.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota. W przypadku ogłoszenia jej upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Kontakt z PKO Bankiem Polskim:

  • Infolinia: 801 302 302 (dla dzwoniących w kraju) oraz 81 535 65 65 (dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych) można uzyskać informacje dotyczące procesu wypłat oraz awizować kwoty powyżej 30 tys. zł.

Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

  •  Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),
  •  e-mail: kancelaria@archiwalna.bfg.pl,
  •  adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018