logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Uchwała nr 60/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu...
Publikacja: 25 lipca 2014

Uchwała nr 60/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 lipca 2014 r.

Uchwała nr 60/DGD/2014
Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 24 lipca 2014 r.

 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych
deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota

 

Na podstawie art. 38z ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.) („ustawa”), w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 sierpnia 2013 r. decyzji o ustanowieniu z dniem 2 sierpnia 2013 r. zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota oraz  wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 lipca 2014 r. decyzji o zawieszeniu z dniem 18 lipca 2014 r. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota i wystąpieniem w dniu 18 lipca 2014 r. do Sądu Rejonowego w Gdańsku z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości, co stanowi spełnienie z dniem 18 lipca 2014 r. warunku gwarancji, o którym mowa w art. 38l pkt 3 ustawy wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039345 oraz mając na uwadze uchwałę nr 54/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wyboru trybu wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota, uchwala się, co następuje:

  §1.

  1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (,,Fundusz”) będzie realizował wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota (,,Kasa”), z zastrzeżeniem ust. 3, za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 (,,Bank”), w okresie od dnia 28 lipca 2014 r. do dnia
    19 września 2014 r., na podstawie listy wypłat, która zostanie przekazana Bankowi przez Zarząd Funduszu wraz z niniejszą uchwałą.
  2. Lista jednostek organizacyjnych Banku, w których dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Wypłaty środków gwarantowanych podlegających zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego oraz środków gwarantowanych, których wypłata została zawieszona zgodnie z art. 38zg ust. 1 i 2 ustawy, będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz.
  4. Po zakończeniu przez Bank wypłat środków gwarantowanych, o których mowa w ust. 1, wypłaty te będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

 §2.

  1. Zasady i sposób dokonywania przez Bank wypłat środków gwarantowanych, w tym rodzaje dokumentów stwierdzających tożsamość, za pomocą których Bank będzie identyfikował deponentów ubiegających się o wypłatę środków gwarantowanych, określa Regulamin wypłat, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Zasady i tryb stwierdzania tożsamości deponenta, w tym dane identyfikujące deponenta niezbędne do ustalenia tożsamości deponenta przez Bank, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 §3.

Kwota stanowiąca sumę środków gwarantowanych przekazywana Bankowi na wypłaty środków gwarantowanych wynosi 815.660.818,38 zł (słownie: osiemset piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemnaście złotych trzydzieści osiem groszy).

 §4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
/-/

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2018