logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Uchwała w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych...
Publikacja: 8 lutego 2017

Uchwała w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Wielkopolska SKOK

Uchwała nr 101/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996, z późn. zm.) („ustawa”), w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 maja 2016 r. decyzji o ustanowieniu z dniem 18 maja 2016 r. Zarządcy Komisarycznego w Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej i wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu z dniem 3 lutego 2017 r. działalności Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wystąpieniem w dniu 3 lutego 2017 r. do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości, co stanowi spełnienie z dniem 3 lutego 2017 r. warunku gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 57 lit. c tiret pierwsze ustawy wobec Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056282, oraz mając na uwadze uchwałę nr 83/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wyboru sposobu wypłaty środków gwarantowanych deponentom Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (,,Fundusz”) będzie realizował wypłaty środków gwarantowanych deponentom Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z zastrzeżeniem ust. 3, za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438 (,,Bank”), w okresie od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r., na podstawie listy wypłat, która zostanie przekazana Bankowi przez Zarząd Funduszu wraz z niniejszą uchwałą.
  2. Lista jednostek organizacyjnych Banku, w których dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Wypłaty środków gwarantowanych:

1) w kwocie 718,11 zł (słownie: siedemset osiemnaście złotych jedenaście groszy) ze wskazanymi zajęciami wierzytelności z rachunków deponentów, dokonanymi na podstawie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej lub sądowej,

2) których wypłata została zawieszona zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy,

3) na podstawie reklamacji składanych za pośrednictwem Banku,

4) w wysokości ponad limit równowartości w złotych 100.000 euro w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 3 lub 4 ustawy, po uzyskaniu potwierdzenia od podmiotu uprawnionego do reprezentacji Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

     – będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz.

4. Po upływie okresu, w którym wypłaty środków gwarantowanych realizowane będą za pośrednictwem Banku, wypłaty środków gwarantowanych dokonywane będą bezpośrednio przez Fundusz w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

§ 2.

  1. Zasady i sposób dokonywania przez Bank wypłat środków gwarantowanych określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej realizowanych za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Zasady i sposób dokonywania przez Fundusz wypłat środków gwarantowanych, w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej dokonywanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
  3. Tożsamość deponenta weryfikowana jest przez Bank lub Fundusz na zasadach określonych w art. 46 i art. 22 ust. 2 ustawy.

§ 3.  

Kwota stanowiąca sumę środków gwarantowanych przekazywana Bankowi na wypłaty środków gwarantowanych wynosi 284.202.999,70 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony dwieście dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy).

§ 4.  

  1. Łączna liczba deponentów Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej uprawnionych do otrzymania wypłat wynosi 39.575 osób.
  2. Łączna kwota środków gwarantowanych na wypłaty dla deponentów Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej wynosi 284.203.717,81 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy).

    § 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2017