logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Uchwała w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych...
Publikacja: 16 maja 2017

Uchwała w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Twojej SKOK

Uchwała nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996, z późn. zm.) („ustawa”), w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2016 r. decyzji o ustanowieniu z dniem 25 maja 2016 r. Zarządcy Komisarycznego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej i wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu z dniem 12 maja 2017 r. działalności Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wystąpieniem w dniu 12 maja 2017 r. do Sądu Rejonowego w Opolu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości, co stanowi spełnienie z dniem 12 maja 2017 r. warunku gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 57 lit. c tiret pierwsze ustawy wobec Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008730, oraz mając na uwadze uchwałę nr 388/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wyboru sposobu wypłaty środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (,,Fundusz”) będzie realizował wypłaty środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
  z zastrzeżeniem ust. 3, za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723 (,,Bank”), w okresie od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 21 lipca 2017 r., na podstawie listy wypłat, która zostanie przekazana Bankowi przez Zarząd Funduszu wraz z niniejszą uchwałą.
 2. Lista jednostek organizacyjnych Banku, w których dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Wypłaty środków gwarantowanych:
  1. których wypłata została zawieszona zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy,
  2. na podstawie reklamacji składanych za pośrednictwem Banku,
  3. w wysokości ponad limit równowartości w złotych 100.000 euro w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 3 lub 4 ustawy, po uzyskaniu potwierdzenia od podmiotu uprawnionego do reprezentacji Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

     – będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz.

4. Po upływie okresu, w którym wypłaty środków gwarantowanych realizowane będą za pośrednictwem Banku, wypłaty środków gwarantowanych dokonywane będą bezpośrednio przez Fundusz w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

§ 2.

 1. Zasady i sposób dokonywania przez Bank wypłat środków gwarantowanych określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej realizowanych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Zasady i sposób dokonywania przez Fundusz wypłat środków gwarantowanych, w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej dokonywanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Tożsamość deponenta weryfikowana jest przez Bank lub Fundusz na zasadach określonych w art. 46 i art. 22 ust. 2 ustawy.

§ 3.  

Kwota stanowiąca sumę środków gwarantowanych przekazywana Bankowi na wypłaty środków gwarantowanych wynosi 165.781.825,52 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).

§ 4.  

 1. Łączna liczba deponentów Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej uprawnionych do otrzymania wypłat wynosi 14.019 osób.
 2. Łączna kwota środków gwarantowanych na wypłaty dla deponentów Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej wynosi 165.781.825,52 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).

  § 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2017