logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Uchwała w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych...
Publikacja: 2 listopada 2016

Uchwała w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom BS w Nadarzynie

Uchwała nr 308/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych  deponentom Banku Spółdzielczego w Nadarzynie

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996) („ustawa”), w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 października 2016 r. decyzji o ustanowieniu z dniem 21 października 2016 r. Zarządu Komisarycznego w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie i wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 października 2016 r. decyzji o zawieszeniu z dniem 21 października 2016 r. działalności Banku Spółdzielczego w Nadarzynie oraz wystąpieniem w dniu 24 października 2016 r. do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości, co stanowi spełnienie z dniem 24 października 2016 r. warunku gwarancji w rozumieniu art. 2 pkt 57 lit. a tiret pierwszy ustawy wobec Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000088670, oraz mając na uwadze uchwałę nr 288/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wyboru sposobu wypłaty środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (,,Fundusz”) będzie realizował wypłaty środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, z zastrzeżeniem ust. 3, za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723 (,,Bank”), w okresie od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r., na podstawie listy wypłat, która zostanie przekazana Bankowi przez Zarząd Funduszu wraz z niniejszą uchwałą.

2.

Lista jednostek organizacyjnych Banku, w których dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.

Wypłaty środków gwarantowanych:

1) z tytułu umów o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego oraz umów o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z 2015 r. poz. 978 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 996) w kwocie 10.736.482,92 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze);

2) w kwocie 466.545,83 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) ze wskazanymi zajęciami na rachunkach deponentów, dokonanymi na podstawie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej lub sądowej;

3) których wypłata została zawieszona zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy; 

4) na podstawie reklamacji składanych za pośrednictwem Banku;

5) w wysokości ponad limit równowartości w złotych 100.000 euro w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 3 lub 4 ustawy, po uzyskaniu potwierdzenia od podmiotu uprawnionego do reprezentacji Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy,

– będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz.

4.

Po upływie okresu, w którym wypłaty środków gwarantowanych realizowane będą za pośrednictwem Banku, wypłaty środków gwarantowanych dokonywane będą bezpośrednio przez Fundusz w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

§ 2.

1.

Zasady i sposób dokonywania przez Bank wypłat środków gwarantowanych określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Nadarzynie realizowanych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK SA, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2.

Zasady i sposób dokonywania wypłat środków gwarantowanych przez Fundusz, w przypadkach, o których mowa § 1 ust. 3 i 4, określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych dokonywanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3.

Tożsamość deponenta weryfikowana jest przez Bank lub Fundusz na zasadach określonych w art. 46 i art. 22 ust. 2 ustawy.

§ 3.

Kwota stanowiąca sumę środków gwarantowanych przekazywana Bankowi na wypłaty środków gwarantowanych wynosi 134.436.894,46 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy).

§ 4.

1.

Łączna liczba deponentów Banku Spółdzielczego w Nadarzynie uprawnionych do otrzymania wypłat wynosi 5.595 osób.

2.

Łączna kwota środków gwarantowanych na wypłaty dla deponentów Banku Spółdzielczego w Nadarzynie wynosi 145.639.923,21 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia jeden groszy).

3.

Wysokość kwot obowiązkowych wpłat podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z 2015 r. poz. 978, 1166, 1513 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 381 i 615), w związku z art. 384 ust. 2 i 3 ustawy, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4.

Podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów oraz Bank Gospodarstwa Krajowego wnoszą kwoty, o których mowa w ust. 3, do dnia 2 listopada 2016 r. na rachunek bankowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nr 29 1010 1023 7100 1313 9400 0000, prowadzony przez Narodowy Bank Polski – Oddział Okręgowy w Warszawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2017