logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Uchwała nr 130/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu...
Publikacja: 16 maja 2016

Uchwała nr 130/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2016 r.

Uchwała nr 130/DGD/2016
Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych
deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka”

 

Na podstawie art. 38z ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z 2015 r. poz. 978, 1166, 1513 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 381 i 615) („ustawa”), w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu
26 sierpnia 2015 r. decyzji o ustanowieniu z dniem 28 sierpnia 2015 r. zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka” i wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 maja 2016 r. decyzji o zawieszeniu z dniem 11 maja 2016 r. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka” oraz wystąpieniem w dniu 11 maja 2016 r. do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości, co stanowi spełnienie z dniem 11 maja 2016 r. warunku gwarancji w rozumieniu art. 38l pkt 3 ustawy wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000061786, oraz mając na uwadze uchwałę nr 111/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wyboru trybu wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka”, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (,,Fundusz”) będzie realizował wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka” (,,Kasa”), z zastrzeżeniem ust. 3, za pośrednictwem Banku Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000014843 (,,Bank”), w okresie od dnia 20 maja 2016 r. do dnia 15 lipca 2016 r. na podstawie listy wypłat, która zostanie przekazana Bankowi przez Zarząd Funduszu wraz z niniejszą uchwałą.

2. Lista jednostek organizacyjnych Banku, w których dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wypłaty środków gwarantowanych podlegających w całości lub w części zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego oraz środków gwarantowanych, których wypłata została zawieszona zgodnie z art. 38zg ust. 1 i 2 ustawy, a także realizowane w związku ze składanymi reklamacjami w trybie indywidualnym, będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz.

4. Po zakończeniu przez Bank wypłat środków gwarantowanych, o których mowa w ust. 1, wypłaty te będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

§ 2.

1. Zasady i sposób dokonywania przez Bank wypłat środków gwarantowanych, w tym rodzaje dokumentów stwierdzających tożsamość, za pomocą których Bank będzie identyfikował deponentów ubiegających się o wypłatę środków gwarantowanych, określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Arka” realizowanych za pośrednictwem Banku Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zasady i sposób dokonywania wypłat środków gwarantowanych przez Fundusz, w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych dokonywanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zasady i tryb stwierdzania tożsamości deponenta, w tym dane identyfikujące deponenta niezbędne do ustalenia tożsamości deponenta przez Bank lub Fundusz, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Kwota stanowiąca sumę środków gwarantowanych przekazywana Bankowi na wypłaty środków gwarantowanych wynosi 93.145.699,69 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego /-/

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018