logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Uchwała nr 105/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu...
Publikacja: 28 kwietnia 2016

Uchwała nr 105/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 105/DGD/2016
Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych
deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz”

Na podstawie art. 38z ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z 2015 r. poz. 978, 1166, 1513 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 381) („ustawa”), w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 sierpnia 2015 r. decyzji o ustanowieniu z dniem 11 sierpnia 2015 r. zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” i wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2016 r. decyzji o zawieszeniu z dniem 22 kwietnia 2016 r. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” oraz wystąpieniem w dniu 25 kwietnia 2016 r. do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości, co stanowi spełnienie z dniem 25 kwietnia 2016 r. warunku gwarancji w rozumieniu art. 38l pkt 3 ustawy wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000116248, oraz mając na uwadze uchwałę nr 96/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru trybu wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz”, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (,,Fundusz”) będzie realizował wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” (,,Kasa”), z zastrzeżeniem ust. 3, za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723 (,,Bank”), w okresie od dnia 4 maja 2016 r. do dnia 24 czerwca 2016 r. na podstawie listy wypłat, która zostanie przekazana Bankowi przez Zarząd Funduszu wraz z niniejszą uchwałą.

2. Lista jednostek organizacyjnych Banku, w których dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wypłaty środków gwarantowanych podlegających w całości lub w części zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego oraz środków gwarantowanych, których wypłata została zawieszona zgodnie z art. 38zg ust. 1 i 2 ustawy, a także realizowane w związku ze składanymi reklamacjami w trybie indywidualnym, będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz.

4. Po zakończeniu przez Bank wypłat środków gwarantowanych, o których mowa w ust. 1, wypłaty te będą realizowane bezpośrednio przez Fundusz w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

§ 2.

1. Zasady i sposób dokonywania przez Bank wypłat środków gwarantowanych, w tym rodzaje dokumentów stwierdzających tożsamość, za pomocą których Bank będzie identyfikował deponentów ubiegających się o wypłatę środków gwarantowanych, określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” realizowanych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zasady i sposób dokonywania wypłat środków gwarantowanych przez Fundusz, w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, określa Regulamin wypłat środków gwarantowanych dokonywanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zasady i tryb stwierdzania tożsamości deponenta, w tym dane identyfikujące deponenta niezbędne do ustalenia tożsamości deponenta przez Bank lub Fundusz, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Łączna kwota środków gwarantowanych na wypłaty dla deponentów Kasy wynosi 81.930.026,38 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy dwadzieścia sześć złotych trzydzieści osiem groszy).

2. Kwota stanowiąca sumę środków gwarantowanych przekazywana Bankowi na wypłaty środków gwarantowanych wynosi 81.928.704,21 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset cztery złote dwadzieścia jeden groszy).

3. Kwota stanowiąca sumę środków gwarantowanych na wypłaty dla deponentów, których środki podlegają w całości lub w części zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, realizowanych bezpośrednio przez Fundusz zgodnie z § 1 ust. 3, wynosi
1.322,17 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia dwa złote siedemnaście groszy).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego /-/

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018