logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna RODO Informacja w sprawie ochrony danych osobowych dla aplikujących
Publikacja: 24 maja 2018

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych dla aplikujących

Stosownie do postanowień art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, dalej „rozporządzenie 2016/679″), Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej „BFG”) z siedzibą w Warszawie przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@archiwalna.bfg.pl.
 2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, listownie albo drogę elektroniczną na adres mailowy iod@archiwalna.bfg.pl.
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja przez BFG procesu rekrutacji.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzane jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, organizacjom międzynarodowym, ani do państw trzecich.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji lub (w przypadku wyrażenia zgody) przez okres roku od dnia złożenia aplikacji.
 7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do:
  1. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym (jest dobrowolne). Konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest nieuwzględnienie w procesie rekrutacji Pana/Pani kandydatury na aplikowane stanowisko.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2018