logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Rachunki powiernicze
Publikacja: 24 listopada 2015

Rachunki powiernicze

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866 z późn. zm.) („ustawa o BFG”) gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (,,Fundusz”) objęte są środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na imiennych rachunkach bankowych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych. Oznacza to, że gwarancjami Funduszu objęte są także mieszkaniowe rachunki powiernicze, które są rachunkami powierniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866 z późn. zm.) („ustawa o BFG”) gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (,,Fundusz”) objęte są środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na imiennych rachunkach bankowych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych. Oznacza to, że gwarancjami Funduszu objęte są także mieszkaniowe rachunki powiernicze, które są rachunkami powierniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) (,,Prawo bankowe”).

Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o BFG deponentem jest podmiot będący stroną umowy rachunku bankowego. W przypadku rachunku powierniczego, zgodnie z art. 59 ust. 2 Prawa bankowego, stronami umowy są bank i posiadacz rachunku (powiernik), a więc deweloper. Powyższe potwierdza przepis art. 3 pkt 7 oraz pkt 8 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377 z późn. zm.) (,,ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”), wskazujący, że otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy „należą” do dewelopera, któremu z tego tytułu przysługuje status deponenta.

Maksymalna kwota jaka może być wypłacona deponentowi w ramach gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wynosi równowartość w złotych 100.000 euro. Limit ten odnosi się do sumy wszystkich środków zgromadzonych przez deponenta w danym banku, w tym na mieszkaniowym rachunku powierniczym.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w art. 7 określa obowiązki dewelopera w przypadku spełnienia warunku gwarancji w stosunku do banku prowadzącego dla niego mieszkaniowe rachunki powiernicze. Wszelkie kwoty wypłacone deweloperowi na zaspokojenie wierzytelności wynikających z umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego są wypłacane wyłącznie na mieszkaniowy rachunek powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku.

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2016