logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Rachunki jednostek samorządu terytorialnego
Publikacja: 24 listopada 2015

Rachunki jednostek samorządu terytorialnego

Deponentami uprawnionymi do otrzymania świadczenia pieniężnego do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty, województwa, które posiadają środki pieniężne na rachunkach bankowych SK Banku.

Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach w SK Banku przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz rachunkach prowadzonych na rzecz jej jednostek organizacyjnych, które nie posiadają odrębnej osobowości prawnej ani zdolności prawnej.

Deponentami uprawnionymi do otrzymania świadczenia pieniężnego do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty, województwa, które posiadają środki pieniężne na rachunkach bankowych SK Banku.

Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach w SK Banku przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz rachunkach prowadzonych na rzecz jej jednostek organizacyjnych, które nie posiadają odrębnej osobowości prawnej ani zdolności prawnej.

Jednocześnie informujemy, iż Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje wypłat środków gwarantowanych na podstawie listy deponentów przygotowanej i przekazanej Funduszowi przez zarząd komisaryczny.

.  .  .  .  .  .  .

W związku z doniesieniami medialnymi Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że od 1995 roku nie uległy zmianie: status gwarancyjny jednostek samorządu terytorialnego oraz fakt, iż jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wchodzące w skład struktur posiadających osobowość prawną nie są odrębnym deponentem. Od tego czasu praktyka działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wynikająca z przepisów prawa, nie uległa w tej kwestii żadnej zmianie.

Jednostki samorządu terytorialnego, które posiadają środki pieniężne zgromadzone w banku są deponentami uprawnionymi do świadczenia pieniężnego z tytułu środków gwarantowanych.

Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, nieposiadające osobowości prawnej i zdolności prawnej, nie są odrębnymi od osoby prawnej podmiotami prawa, – działają one w ramach osobowości prawnej tych jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki te nie są deponentami i nie przysługuje im odrębny limit gwarancji.

Deponentem jest osoba prawna, a nie jej poszczególne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i zdolności prawnej.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866 z późn. zm.) deponentami są m.in. osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, o ile posiadają one zdolność prawną, będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania (…).

Powyżej wskazane zasady gwarantowania znalazły również wyraz w zasadach tworzenia przez banki systemów wyliczania. Od początku istnienia systemów wyliczania Fundusz wskazywał m.in. na konieczność właściwego (łącznego) ujmowania w nich jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych nie posiadających odrębnej osobowości prawnej (materiały Funduszu zawierające odniesienie do przedmiotowej kwestii – będące pomocą dla banków w tworzeniu systemów wyliczania- dostępne są od wielu lat na stronie internetowej Funduszu). W październiku tego roku w piśmie Funduszu skierowanym do wszystkich banków podkreślono, iż jako jeden z częściej występujących błędów identyfikowanych w systemach wyliczania jest błędne wykazywanie jednostek organizacyjnych, których dotyczy niniejsza informacja.

Ponadto powyższa kwestia jest jednym ze standardowych obszarów poruszanych w informacjach przesyłanych bankom po przeprowadzanej przez Fundusz kontroli prawidłowości danych w systemach wyliczania i która nie budziła żadnych wątpliwości.
 

 

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2016