logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Publikacja: 24 listopada 2016

O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Celem działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności przez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji.

Podstawowe zadania Funduszu to:

  • dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom i wykonywanie innych obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów,
  • kontrola danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania,
  • gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania,
  • przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji,
  • przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji,
  • umarzanie i konwersja instrumentów kapitałowych.

W zakresie restrukturyzacji kas, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności, do zadań Funduszu należy:

  • udzielanie zwrotnej pomocy finansowej,
  • nabywanie wierzytelności kas,
  • udzielanie wsparcia podmiotom przejmującym kasy, przejmującym wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kas lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych,
  • kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy i wsparcia.
Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2016