logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Informacja dodatkowa dotycząca wypłaty środków...
Publikacja: 18 kwietnia 2017

Informacja dodatkowa dotycząca wypłaty środków gwarantowanych ponad limit 100.000 euro

Wypłata środków objętych gwarancjami ponad równowartość w złotych 100.000 euro, w przypadkach określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996, z późn. zm.) („ustawa o BFG”), dokonywana jest jedynie na indywidualny wniosek deponenta skierowany bezpośrednio do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zgodnie z ustawą o BFG roszczenie o wypłatę środków gwarantowanych ponad limit równowartości w złotych 100 000 euro powstaje po przedłożeniu przez deponenta oświadczenia o zaistnieniu przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG (wraz z dokumentami to potwierdzającymi).

W celu odbioru środków gwarantowanych przekraczających limit równowartości w złotych 100.000 euro należy:

 • złożyć wniosek o wypłatę środków gwarantowanych (do pobrania na dole strony) wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o BFG oraz
 • do wniosku dołączyć dokumenty (oryginały lub uwierzytelnione odpisy) potwierdzające uprawnienie deponenta do środków gwarantowanych ponad limit równowartości w złotych 100 000 euro. Przykładowe dokumenty dla poszczególnych sytuacji, w przypadku których deponent nabywa ww. uprawnienie, wskazane zostały w informacjach umieszczonych w końcowej części formularza wniosku, przy czym Bankowy Fundusz Gwarancyjny zastrzega sobie możliwość żądania także innych, dodatkowych dokumentów niż wymienione na tym formularzu.

Wniosek o wypłatę można złożyć bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub korespondencyjnie, wysyłając go na adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa.

W przypadku składania wniosku drogą korespondencyjną niezbędne jest poświadczenie zgodności danych osobowych wnioskodawcy oraz własnoręczności jego podpisu na wniosku. Poświadczenie to może być dokonane przez jedną z następujących osób:

 • notariusza,
 • wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
 • syndyka masy upadłości Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Gdy wniosek o wypłatę środków objętych wyższą ochroną gwarancyjną dotyczy kwoty powyżej 100.000 zł należy składać go bezpośrednio w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Osoby przebywające za granicą, niezależnie od wartości środków, o które się ubiegają, mogą złożyć wniosek drogą korespondencyjną. Wnioski wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zgodności danych osobowych wnioskodawcy oraz własnoręczności jego podpisu powinny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną (legalizacja) lub – w przypadku państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – notariusza miejscowego. Wniosek poświadczony przez notariusza miejscowego powinien mieć dołączony dokument apostille, wydany przez właściwy organ państwa, na terytorium którego działa notariusz.

Wypłata środków gwarantowanych ponad limit równowartości w złotych 100.000 euro następuje po potwierdzeniu przez syndyka masy upadłości Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, że środki deponenta powyżej ww. limitu, co do których złożył oświadczenie, były mu należne w dniu spełnienia warunku gwarancji, tj. w dniu 3 lutego 2017 r. O otrzymanie takiego potwierdzenia do syndyka występuje Fundusz.

Wyjaśniamy, że ochroną gwarancyjną ponad limit równowartości w złotych 100.000 euro objęte są środki pieniężne i należności deponenta, będącego osobą fizyczną, gdy środki i należności te pochodzą z:

 1. odpłatnego zbycia (o ile nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej):
  1. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, jej części lub udziału w takiej nieruchomości,
  2. prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,
  3. samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,
  4. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie,
 2. wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 3. nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,
 4. wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
 5. wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 6. wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,
 7. wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy – Kodeks pracy, lub odrębnych przepisach na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach,
 8. wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 9. odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Wyżej wymienione środki i należności są objęte ochroną gwarancyjną ponad równowartość w złotych 100.000 euro w terminie 3 miesięcy od dnia ich wpływu na rachunek lub powstania należności.

Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty środków gwarantowanych (w tym informacje o zasadach składania wniosków o wypłatę) dostępne są pod numerami telefonów:
800 569 341 (połączenie bezpłatne), 22 58 30 942, 22 58 30 943, 22 58 30 945.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2017