logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Informacja dla posiadaczy kont IKE lub IKZE
Publikacja: 9 listopada 2016

Informacja dla posiadaczy kont IKE lub IKZE

Wypłata środków gwarantowanych z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub indywidulanym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) dokonywana jest z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z późn. zm.) („ustawa o IKE oraz IKZE”).

Wypłaty środków gwarantowanych w formie wypłaty transferowej:

Zgodnie z art. 14 ustawy o IKE oraz IKZE zarząd komisaryczny banku powiadamia oszczędzających na IKE lub IKZE o spełnieniu warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 57 lit. a tiret pierwszy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec banku.

W celu dokonania wypłaty środków gwarantowanych z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na IKE w formie wypłaty transferowej oszczędzający, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powyższego powiadomienia od banku, jest zobowiązany do:

  • zawarcia umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową prowadzącą IKE lub przystąpienia do programu emerytalnego oraz
  • dostarczenia Bankowi Spółdzielczemu w Nadarzynie – potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie IKE (oryginał) lub – potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego – w przypadku przystąpienia do takiego programu (oryginał).

W celu dokonania wypłaty środków gwarantowanych z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na IKZE w formie wypłaty transferowej oszczędzający, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powyższego powiadomienia od banku, jest zobowiązany do:

  • zawarcia umowy o prowadzenie IKZE z inną instytucją finansową prowadzącą IKZE oraz
  • dostarczenia Bankowi Spółdzielczemu w Nadarzynie – potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie IKZE (oryginał).

Ponadto oszczędzający na IKE lub IKZE powinien złożyć Funduszowi wniosek o wypłatę środków gwarantowanych.

Do wniosku o wypłatę środków gwarantowanych z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na IKE lub IKZE stosuje się zasady opisane w Komunikacie nr 46 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 października 2016 r.

W przypadku spełnienia przez oszczędzającego ww. warunków Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokona wypłaty środków gwarantowanych w formie wypłaty transferowej.

Limit gwarancji odnosi się do sumy wszystkich środków zgromadzonych przez deponenta w danym banku, w tym na indywidualnym koncie emerytalnym lub na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego.

Wypłaty środków gwarantowanych w formie zwrotu:

W przypadku niedopełnienia przez oszczędzającego na IKE lub IKZE ww. 45-dniowego terminu zawarcia nowej umowy i przekazania właściwego potwierdzenia tego faktu BS w Nadarzynie (oraz gdy nie spełnia on warunków dotyczących osiągnięcia wieku, nabycia uprawnień emerytalnych oraz okresów i wysokości wpłat na IKE/IKZE, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lub art. 46 albo art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy o IKE oraz IKZE), Fundusz nie może dokonać wypłaty transferowej środków gwarantowanych, lecz jedynie ich zwrotu, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy o IKE oraz IKZE, co wiąże się ze stosownymi skutkami podatkowymi.

W celu odbioru środków w formie zwrotu również konieczne jest złożenie przez oszczędzającego wniosku o wypłatę środków gwarantowanych.

Wypłaty w formie zwrotu będą dokonywane po upływie 45 dni od otrzymania przez oszczędzającego powiadomienia od banku o spełnieniu warunku gwarancji.

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2016