logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Najczęściej zadawane pytania - stan prawny do 9 października...
Publikacja: 6 października 2016

Najczęściej zadawane pytania - stan prawny do 9 października 2016 r.

1. Jakie podmioty uczestniczą w systemie gwarantowania depozytów?

2. Czy gwarancje BFG posiadają oddziały banków mających siedzibę poza terytorium RP?

3. Czy gwarancjami BFG objęte są środki powierzone podmiotom nieposiadającym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych?

4. Kto jest deponentem?

5. Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

6. Co jest gwarantowane?

7. Czy gwarancjami Funduszu objęte są także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach?

8. Czy limit gwarancji odnosi się do jednego rachunku, czy też do wszystkich rachunków deponenta zgromadzonych w danym banku lub kasie?

9. Czy gwarancjami BFG objęte są rachunki wspólne?

10. Czy wspólność majątkowa małżonków ma wpływ na wysokość gwarancji?

11. Czy osoba małoletnia jest deponentem?

12. Czy wszystkie produkty lokacyjne dostępne w placówce banku lub kasy korzystają z gwarancji BFG w przypadku spełnienia warunku gwarancji?

13. Co to jest dzień spełnienia warunku gwarancji?

14. Jaki kurs jest stosowany do obliczenia limitu gwarancyjnego 100 000 euro w złotych?

15. Kiedy Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku lub kasy?

16. W jaki sposób deponenci są powiadamiani o rozpoczęciu wypłaty środków gwarantowanych?

17. W jaki sposób deponent może odebrać należne środki gwarantowane?

18. Czy możliwe jest otrzymanie środków gwarantowanych po zakończeniu wypłat przez podmiot dokonujący wypłat?

19. Jak wygląda procedura wypłaty świadczeń gwarancyjnych przez BFG?

20. Co dzieje się ze środkami pieniężnymi, których wielkość przekracza gwarancje Funduszu? Czy można je odzyskać?

21. W jakim okresie można odebrać środki gwarantowane?

22. Jakie zmiany następują w zasadach gwarantowania depozytów po wejściu w życie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, tj. od 9 października 2016?

1. Jakie podmioty uczestniczą w systemie gwarantowania depozytów?

Systemem gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego objęte są środki zgromadzone:

 • we wszystkich bankach krajowych, tzn. mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę ich działalności (w formie spółek akcyjnych, spółdzielczych oraz państwowych),
 • we wszystkich spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

do góry

2. Czy gwarancje BFG posiadają oddziały banków mających siedzibę poza terytorium RP?

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej, oddziały banków mających siedzibę w innych państwach będących członkami Unii, a wykonujące działalność na terytorium Polski, przynależą do systemu gwarantowania depozytów kraju macierzystego (kraju siedziby). Zgodnie z przyjętą w marcu 2009 r. nowelizacją dyrektywy 94/19/WE poziom gwarancji we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej od 31 grudnia 2010 r. powinien wynosić 100 000 euro.

do góry

3.  Czy gwarancjami BFG objęte są środki powierzone podmiotom nieposiadającym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych?

Środki zgromadzone w podmiotach  wskazanych przez Komisję Nadzoru Finansowego jako nieposiadające zezwolenia Komisji na wykonywanie czynności bankowych nie są objęte gwarancjami BFG.

Lista takich podmiotów znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

do góry

4. Kto jest deponentem?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym:

 • w przypadku banku (art. 2 pkt 1) deponentem jest osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, o ile posiada ona zdolność prawną, szkolna kasa oszczędnościowa oraz pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, będąca stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadająca wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania oraz osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe (osoby posiadające wierzytelności do banku z tytułu zapisu bankowego na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku), z zastrzeżeniem art. 26q, o ile ich wierzytelność do banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji.
  Ustawa o BFG (art. 2 pkt 1 lit. a – k) przewiduje także, że nie wszystkim posiadaczom rachunków bankowych i wierzycielom banku z tytułu innych czynności bankowych przysługuje status deponenta.
 • w przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (art. 38l pkt 1) deponentem jest osoba fizyczna, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), jednostka organizacyjna kościoła lub związku wyznaniowego posiadająca osobowość prawną, spółdzielnia, związek zawodowy oraz wspólnota mieszkaniowa, będąca stroną umowy imiennego rachunku lub posiadająca wynikającą z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych wierzytelność do kasy objętej obowiązkowym systemem gwarantowania, oraz osoby, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (osoby posiadające wierzytelności do kasy z tytułu zapisu na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu członka kasy), z zastrzeżeniem art. 38ze, o ile ich wierzytelność do kasy stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji.
  Ustawa o BFG (art. 38l pkt 1) przewiduje także, że nie wszystkim posiadaczom rachunków w kasie i wierzycielom kasy z tytułu rozliczeń finansowych przysługuje status deponenta.

do góry

 

5. Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

W przypadku banku gwarancje BFG nie obejmują środków zdeponowanych w banku przez:

   1. Skarb Państwa,
   2. banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe – w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe,
   3. spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
   4. krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
   5. fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
   6. otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
   7. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
   8. osoby posiadające w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
   9. członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
   10. dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień spełnienia warunku gwarancji.

W przypadku spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej gwarancje BFG nie obejmują środków zdeponowanych przez:

   1. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
   2. Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową
   3. członków zarządu i rady nadzorczej kasy oraz pracowników podlegających bezpośrednio członkom zarządu, osób pełniących funkcje kierowników lub dyrektorów oddziałów tej kasy i ich zastępców, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji.

 

6. Co jest gwarantowane?

W przypadku banku:
System gwarantowania depozytów chroni środki pieniężne zgromadzone na wszystkich rodzajach imiennych rachunków bankowych, nominowanych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych. Gwarancjami objęte są także inne wierzytelności pieniężne, wynikające z czynności bankowych, o ile są potwierdzone dokumentami imiennymi (np. wierzytelności wynikające z polecenia przelewu lub emisji bankowych papierów wartościowych – pełen katalog czynności bankowych zawiera art. 5 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo bankowe). Gwarancji systemu podlegają również wierzytelności do banku z tytułu zapisu bankowego na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, o ile wierzytelności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych produktów dostępnych klientom banków, bank pośredniczy jedynie w ich sprzedaży (dotyczy to np. jednostek funduszy inwestycyjnych czy produktów ubezpieczeniowych) i nie są one objęte gwarancjami systemu gwarantowania. Banki oferują także produkty łączone, np. lokata bankowa oraz jednostki funduszy inwestycyjnych – wtedy gwarancjami chroniona jest tylko część lokacyjna produktu.

W przypadku kasy:
System gwarantowania depozytów chroni środki pieniężne zgromadzone w kasie na wszystkich rodzajach imiennych rachunków, nominowanych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych. Gwarancjami objęte są także wierzytelności wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń pieniężnych. Gwarancji systemu podlegają również wierzytelności do kasy z tytułu zapisu na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu członka kasy, o ile wierzytelności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności kasy.

 

7. Czy gwarancjami Funduszu objęte są także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach?

Limit kwoty gwarantowanej przez BFG obejmuje środki zgromadzone na rachunkach według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji łącznie z odsetkami naliczonymi do tego dnia, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności.

 

8. Czy limit gwarancji odnosi się do jednego rachunku, czy też do wszystkich rachunków deponenta zgromadzonych w danym banku lub kasie?

Maksymalna wysokość środków, która może być zwrócona jednemu deponentowi w ramach gwarancji BFG w danym banku lub kasie wynosi równowartość w złotych 100 000 euro, bez względu na liczbę rachunków posiadanych przez deponenta w tym banku lub kasie. Podstawą wyliczenia należnej od Funduszu kwoty jest suma należności od banku lub kasy (suma środków zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach oraz innych wierzytelności objętych gwarancjami).

 

9. Czy gwarancjami BFG objęte są rachunki wspólne?

Rachunki wspólne również objęte są gwarancjami. W przypadku rachunku wspólnego kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. Należność deponenta z tytułu rachunku wspólnego liczona jest w następujący sposób: środki na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma – ustala się dla wszystkich równe części i oblicza wartość gwarancji dla każdego z współposiadaczy rachunku osobno.

 

10. Czy wspólność majątkowa małżonków ma wpływ na wysokość gwarancji?

Nie. Każdy z małżonków traktowany jest jako odrębny deponent bez względu na wzajemne stosunki majątkowe.

 

11. Czy osoba małoletnia jest deponentem?

Tak. Jeśli małoletni jest posiadaczem imiennego rachunku bankowego lub rachunku w kasie lub posiada inną wierzytelność do banku lub kasy jest deponentem w rozumieniu przepisów ustawy o BFG i ma prawo do kwoty gwarantowanej.

 

12. Czy wszystkie produkty lokacyjne dostępne w placówce banku lub kasy korzystają z gwarancji BFG w przypadku spełnienia warunku gwarancji?

Kupując w banku lub kasie produkty lokacyjne, klienci coraz częściej spotykają się z dużą różnorodnością form tychże produktów. Nie zawsze odpowiedź na pytanie, czy produkt objęty jest gwarancjami BFG jest odpowiedzią prostą. W praktyce, żeby odpowiedzieć sobie na tak zadane pytanie należy rozpoznać dwie kwestie:
– po pierwsze: z kim klient podpisuje umowę? To, że klient podpisuje umowę w placówce banku lub kasy nie oznacza, że bank lub kasa jest stroną umowy. Często podmioty te występują w roli pośrednika. W takim przypadku, klient nabywając produkt w banku lub kasie podpisuje umowę z innym podmiotem finansowym, np. z towarzystwem ubezpieczeniowym. Bardzo ważnym jest rozpoznanie strony umowy. Jeżeli stroną umowy nie jest bank lub kasa, wtedy produkt lokacyjny nie jest objęty gwarancjami BFG.

Jeżeli stroną umowy jest bank, należy rozpoznać jaki produkt jest przedmiotem umowy oraz jaka jest podstawa prawna „emisji” tego produktu, aby móc stwierdzić, czy wierzytelność klienta będzie wierzytelnością z tytułu czynności bankowej. Rozpoznanie tego zagadnienia może wymagać szerszej wiedzy prawno-finansowej. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapytać pracownika banku, czy dany produkt emitowany jest na podstawie ustawy – Prawo bankowe, czy też na podstawie innych przepisów. Jeżeli na podstawie ustawy – Prawo bankowe to należy wyjaśnić, czy ta „emisja” jest czynnością bankową w rozumieniu tej ustawy. Jeżeli tak, wtedy produkt jest objęty gwarancjami BFG. Katalog czynności bankowych zawiera art. 5 ust. 1 i 2 tej ustawy. W praktyce, jeżeli korzystamy ze „standardowych” lokat, depozytów terminowych, rachunków bieżących, nie należy się niepokoić, bowiem wszystkie te instrumenty objęte są gwarancjami BFG. Powyżej przedstawione rozważania można zilustrować schematem. Na rynku bankowym najpowszechniejszymi formami złożonych produktów lokacyjnych są: lokata z funduszem, polisa lokacyjna oraz certyfikaty depozytowe. Charakterystyka tych produktów z punktu widzenia ochrony gwarancyjnej BFG przedstawia tabela.

Jeżeli stroną umowy jest kasa, wtedy gwarancji BFG podlegają środki zgromadzone na rachunkach oraz wierzytelności, jeżeli ich podstawą prawną jest przeprowadzanie przez kasę rozliczeń pieniężnych.

 

13. Co to jest dzień spełnienia warunku gwarancji?

Zobowiązanie BFG wobec deponenta z tytułu gwarantowania depozytów powstaje z dniem spełnienia warunku gwarancji, czyli – w przypadku banku krajowego lub kasy – dniem wskazanym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku lub kasy i ustanowienia odpowiednio zarządu lub zarządcy komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

 

14. Jaki kurs jest stosowany do obliczenia limitu gwarancyjnego 100 000 euro w złotych?

Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji (tj. z dnia wskazanego w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jako dzień zawieszenia działalności banku lub kasy i ustanowienia odpowiednio zarządu lub zarządcy komisarycznego oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości), ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

 

15. Kiedy Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku lub kasy?

Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku w przypadku, gdy:
1) według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań
lub
2) z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową banku nie reguluje on swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków gwarantowanych wobec deponentów.
Wówczas Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz jednocześnie podejmuje decyzję:
1) o jego przejęciu przez inny bank, za zgodą banku przejmującego,
albo
2) występuje do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W tym przypadku następuje spełnienie warunku gwarancji.

W przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności kasy jeżeli z powodów związanych bezpośrednio z jej sytuacją finansową nie reguluje ona swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków gwarantowanych wobec deponentów, Komisja może także podjąć decyzję o zawieszeniu działalności kasy w przypadku, gdy według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa kasy nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. W obydwu przypadkach następuje spełnienie warunku gwarancji.

 

 

16. W jaki sposób deponenci są powiadamiani o rozpoczęciu wypłaty środków gwarantowanych?

Sposób i termin wypłat środków gwarantowanych zostaje podany do publicznej wiadomości przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny m.in. w drodze ogłoszenia, w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym. Informacje takie zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Funduszu.

 

17. W jaki sposób deponent może odebrać należne środki gwarantowane?

Należność można odebrać gotówką lub dysponując przelew na wskazany rachunek, w wyznaczonym przez Fundusz miejscu i terminie. Po tym okresie odbiór środków gwarantowanych jest możliwy w Biurze Funduszu – po wypełnieniu odpowiedniego wniosku o wypłatę środków gwarantowanych – w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

 

18. Czy możliwe jest otrzymanie środków gwarantowanych po zakończeniu wypłat przez podmiot dokonujący wypłat?

Tak. Po zakończeniu wypłat przez podmiot dokonujący wypłat z wnioskiem o wypłatę środków gwarantowanych można wystąpić do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

19. Jak wygląda procedura wypłaty świadczeń gwarancyjnych przez BFG?

Procedura wypłaty środków gwarantowanych wygląda następująco:

1)zarząd komisaryczny banku lub zarządca komisaryczny kasy sporządza listę deponentów i nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji przekazuje ją Zarządowi Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dla zarządcy komisarycznego kasy do dnia 28 maja 2014 r. termin na sporządzenie listy deponentów wynosi 10 dni roboczych;
2) Zarząd Funduszu sprawuje bieżącą kontrolę przygotowania listy deponentów przez zarząd komisaryczny banku lub zarządcę komisarycznego kasy;
3) wypłat środków gwarantowanych dokonuje w imieniu i na rachunek Funduszu odpowiednio zarząd lub zarządca komisaryczny, lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Funduszu;
4) zarządowi lub zarządcy komisarycznemu lub podmiotowi, z którym Zarząd Funduszu zawarł umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych, Zarząd Funduszu przekazuje listę wypłat, zawierającą dane niezbędne do dokonywania wypłat;
5) Zarząd Funduszu podejmuje uchwałę, w której określa w szczególności informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych, sposób dokonywania wypłat oraz kwotę stanowiącą sumę środków gwarantowanych przekazaną na wypłaty środków gwarantowanych. Uchwała ta podawana jest do publicznej wiadomości, w drodze ogłoszenia w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym;
6) Fundusz przekazuje odpowiednio zarządowi lub zarządcy komisarycznemu lub podmiotowi, z którym zawarto umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych kwoty na wypłaty dla deponentów banku lub kasy, co do którego/której nastąpiło spełnienie warunku gwarancji;

Zarząd lub zarządca komisaryczny lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze stosowną umowę dokonuje wypłat środków gwarantowanych zgodnie z uchwałą Zarządu Funduszu, w ciągu 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.
Cała procedura wypłat środków gwarantowanych powinna się zakończyć w ciągu 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę środków gwarantowanych w powyższym terminie, Komisja Nadzoru Finansowego może przedłużyć termin wypłat, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych liczonych od dnia, w którym upływa termin 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

 

 

 

20. Co dzieje się ze środkami pieniężnymi, których wielkość przekracza gwarancje Funduszu? Czy można je odzyskać?

Środki pieniężne, których wielkość przekracza gwarancje Funduszu stanowią wierzytelność deponenta do banku lub kasy. Po ogłoszeniu upadłości banku lub kasy deponent ma prawo dochodzić swoich roszczeń na ogólnych zasadach prawa upadłościowego i naprawczego. Wówczas środki te stanowią wierzytelność deponenta do masy upadłości banku lub kasy. W przypadku zawarcia układu między wierzycielami a upadłym bankiem lub kasą, wierzytelności te zaspokojone będą w sposób określony w tym układzie. Jeśli natomiast układ taki nie zostanie zawarty, a przedsiębiorstwo upadłego banku lub kasy zostanie sprzedane w całości, nabywca przejmuje zobowiązania wobec klientów. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie zostanie sprzedane w całości, to kwoty nie objęte gwarancjami BFG mogą być odzyskane w wyniku podziału masy upadłości banku lub kasy, jeżeli będzie ona wystarczająca. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszenie upadłości banku lub kasy.

 

21. W jakim okresie można odebrać środki gwarantowane?

Po zakończeniu wypłat przez zarząd komisaryczny banku lub zarządcę komisarycznego kasy, lub podmiot, który ich dokonywał na podstawie umowy z Funduszem, środki gwarantowane można odebrać w Biurze Funduszu w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji (w tym czynności tej można dokonać składając do Funduszu stosowne dokumenty drogą korespondencyjną). Po tym terminie roszczenia z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu.

22. Jakie zmiany następują w zasadach gwarantowania depozytów po wejściu w życie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, tj. od 9 października 2016?

Najważniejszymi zmianami w zakresie zasad gwarantowania depozytów są:

• skrócony zostaje termin rozpoczęcia wypłat środków gwarantowanych do 7 dni roboczych od dnia wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i wystąpienia do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku lub kasy;
• ochronie podlegają zgromadzone na rachunkach w banku lub kasie środki, niezależnie od tego czy ich posiadaczami są osoby kadry zarządzającej tym bankiem/kasą lub główni właściciele tego podmiotu;
• wyłączone spod gwarancji zostają środki zgromadzone na rachunkach jednostek samorządu terytorialnego (np. gmin),
• wyłączone spod gwarancji zostają środki na rachunkach nieaktywnych o wartości poniżej równowartości w złotych 2,5 euro, o ile są to jedyne środki deponenta;
• w przypadku rachunku powierniczego, limit środków gwarantowanych do równowartości w złotych 100000 euro, przysługuje każdemu z powierzających.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2016