logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Restrukturyzacja banków i kas Wsparcie w związku z restrukturyzacją banków
Publikacja: 30 stycznia 2019

Wsparcie w związku z restrukturyzacją banków

W zakresie restrukturyzacji banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności Bankowy Fundusz Gwarancyjny może udzielać wsparcia na rzecz działalności restrukturyzowanego banku bankom przejmującym.

Za stan niebezpieczeństwa niewypłacalności banku uznaje się sytuację, w której zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 158 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo bankowe, tj.:

 • według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, lub
 • z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową banku nie reguluje on swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków gwarantowanych.

Fundusz może udzielić wsparcia jedynie na wniosek banku przejmującego w sytuacji, gdy KNF podjęła decyzję o przejęciu banku przez inny bank.

Fundusz może udzielić wsparcia w formie:

 • objęcia akcji banku przejmującego;
 • pożyczki;
 • gwarancji;
 • gwarancji całkowitego lub częściowego pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami,
 • dotacji na pokrycie różnicy między wartością przejmowanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów banku przejmowanego, jednak w kwocie nie wyższej niż wartość przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych, pomniejszonych o przewidywane kwoty zaspokojenia roszczeń Funduszu z tytułu wypłaty środków gwarantowanych w postępowaniu upadłościowym w przypadku, gdyby na dzień przejęcia sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości przejmowanego banku.

Koszty restrukturyzacji banku ponoszone przez Fundusz w związku z udzielanym wsparciem nie mogą przekraczać kosztów zadań realizowanych przez Fundusz na podstawie ustawy w zakresie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.

Działania w zakresie udzielenia wsparcia na rzecz działalności restrukturyzowanego banku bankom przejmującym, mogą być podejmowane i prowadzone po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem.

Fundusz nie udziela wsparcia, w szczególności:

 1. jeśli przejęcie banku rodzi ryzyko wypłaty środków gwarantowanych zdeponowanych na rachunkach banku przejmującego albo podjęcia wobec banku przejmującego działań związanych z przymusową restrukturyzacją;
 2. w sytuacji braku dokonania umorzenia instrumentów kapitałowych i zobowiązań podporządkowanych w zakresie w jakim jest ono niezbędne w celu zapewnienia zgodności warunków udzielenia wsparcia z zasadami pomocy państwa obowiązującymi w UE;
 3. w przypadku nieuznania przez Zarząd Funduszu przedstawionych przez bank przejmujący wyników badania sprawozdania finansowego banku przejmowanego sporządzonego na dzień poprzedzający dzień przejęcia;
 4. gdy fundusze własne banku przejmowanego nie zostały przeznaczone na pokrycie strat;
 5. w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia wierzytelności gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia udzielonego w formie pożyczki lub gwarancji wraz z odsetkami.

Warunkiem udzielenia wsparcia jest przedstawienie przez bank przejmujący następujących dokumentów:

 • sprawozdania finansowego banku przejmowanego sporządzonego na dzień poprzedzający przejęcie wraz z wynikiem badania dokonanego przez firmę audytorską,
 • dokumentu wykazującego kwotę środków gwarantowanych banku przejmowanego na dzień poprzedzający przejęcie,
 • dokumentu potwierdzającego, że nastąpiło wykorzystanie dotychczasowych funduszy własnych przejmowanego banku na pokrycie strat.

Udzielenie wsparcia w formie pożyczki i gwarancji wymaga ustanowienia przez podmiot przejmujący zabezpieczenia, gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z odsetkami.

Zasady i formy udzielania wsparcia oraz dochodzenia zwrotu środków z tytułu udzielenia wsparcia w związku z restrukturyzacją banków określa załączona poniżej uchwała nr 5/2019 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 stycznia 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2019