logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna
Publikacja: 21 grudnia 2018

Bezpieczny Bank nr 3 (72) 2018, s. 87-101
DOI: 10.26354/bb.4.3.72.2018

Ewa Miklaszewska, Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil, Marcin Idzik
prof. Ewa Miklaszewska, dr Mateusz Folwarski, dr Krzysztof Kil sa pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
dr Marcin Idzik jest pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Banki spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych w świetle wyników badania ankietowego
Cooperative Banks and the New Technological Challenges in the Light of a Results Survey

Streszczenie:
W okresie kryzysu 2008 r. i w trakcie restrukturyzacji pokryzysowej banków ujawniło się wiele słabości i zagrożeń w systemie bankowym, związanych zarówno z rosnącymi kosztami regulacyjnymi, jak i negatywnymi zjawiskami w otoczeniu banków i dotykających zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze. Obecnie dochodzi kolejne wyzwanie – ustosunkowanie się do dynamicznie rozwijającego się sektora fintech i wzrastającego znaczenia nowych technologii na rynku bankowym. Stosunek do nowych technologii będzie jednym z fundamentalnych problemów w decyzjach strategicznych banków w najbliższych latach. Toteż celem artykułu jest analiza, jakie zagrożenia związane z nowymi technologiami i nowym otoczeniem konkurencyjnym stoją aktualnie przed polskim sektorem bankowym, a zwłaszcza bankami spółdzielczymi. W części empirycznej artykułu analizowane jest na podstawie badania ankietowego, czy w opinii banków komercyjnych i spółdzielczych nowe technologie i konkurencja z sektorem fintech przyniosą istotny wzrost zagrożenia i niepewności w ich dalszym działaniu, czy też będą pomocne w rozwoju rynku bankowego i umacnianiu pozycji banków. Szczególnie istotne było też pytanie, czy reakcja na digitalizację różni się istotnie pomiędzy sektorami banków komercyjnych i spółdzielczych.

Abstract:
The 2008 crisis and post-crisis restructurisation have reviled many weaknesses and threats in the banking system, related both to growing regulatory costs and negative phenomena in the banking environment. They have affected both commercial and cooperative banks. Currently, another challenge is posed by the rapidly growing fintech sector and the growing importance of new technologies in the banking market. The attitude to new technologies will be one of the fundamental problems in strategic decisions of banks in the coming years. Therefore, the aim of the paper is to analyze what threats are currently faced by the Polish banking sector, especially cooperative banks, related to new technologies and a new competitive environment. In the empirical part of the paper, the authors analyses, based on a banking survey, whether in the opinion of commercial and cooperative banks, new technologies and competition with the 􀏐intech sector will bring a signi􀏐icant increase in risk and uncertainty in their further activity, or whether will help to strengthen the position of banks and the banking market. The question whether the response to digitization differs significantly between commercial and cooperative banks was particularly important.

Słowa kluczowe:  banki spółdzielcze, model biznesowy, digitalizacja
Key words: cooperative banks, bank business model, digitalization

Pełny tekst artykułu w pdf:

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2018