logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna
Publikacja: 21 grudnia 2018

Bezpieczny Bank nr 3 (72) 2018, s. 164-184
DOI: 10.26354/bb.8.3.72.2018

Szymon Cegiełko
Szymon Cegiełko jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego

Kultura użytkowa zabezpieczeń biometrycznych klientów banków w Polsce na podstawie sondażu internetowego
The Usable Culture of Biometric Security of Banks Clients in Poland

Streszczenie:
Artykuł podejmuje tematykę związaną z zabezpieczeniami biometrycznymi oraz ich wykorzystaniem przez klientów instytucji finansowych. Jego celem jest zapoznanie Czytelnika z wynikami przeprowadzonego badania sondażowego (zrealizowanego metodą CAWI na próbie 505 osób). Przedstawione w publikacji rozważania podkreślają, że społeczeństwo polskie jest świadome przestępstw elektronicznych, natomiast zautomatyzowane zabezpieczenia oparte na biometrykach, zwiększające poziom bezpieczeństwa, mogą być przyszłością dla wielu organizacji – także finansowych. Badanie przedstawia wzrost popularności w użytkowaniu biometryk oraz eksponuje charakterystykę zachowań przeciętnego użytkownika usług bankowych w XXI w. Artykuł opisuje również aspekty prawne zabezpieczeń biometrycznych oraz, na podstawie wyników ankietowych, wskazuje kierunek rozwoju dla instytucji finansowych.

Abstract:
The article deals with the issues related to biometric security and their use in the financial institutions. Its purpose is to present and evaluate contemporarily used biometrics and depict conclusions got from the study exploring the usable culture of biometric security. The considerations presented in this article show that society is aware of electronic crimes, and that the automated security systems based on biometrics that increase the level of security, may be the future for many organizations – including the financial ones. The article presents the increase in popularity in the use of biometrics and exposes the behavior of the average user of banking services in the 21st century. The article also describes the legal aspects of biometric security and, basing on the survey results, indicates the direction of development for financial institutions.

Słowa kluczowe:  bankowość, bezpieczeństwo, biometria, zabezpieczenia biometryczne
Key words: banking, security, biometrics, biometric security

Pełny tekst artykułu w pdf:

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2018