logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna
Publikacja: 21 grudnia 2018

Bezpieczny Bank nr 3 (72) 2018, s. 142-163
DOI: 10.26354/bb.7.3.72.2018

Piotr Mielus
dr Piotr Mielus jest pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Koszt finansowania banków a ryzyko bazowe
The Banks Financing Cost and the Basis Risk

Streszczenie:
Struktura i koszt finansowania banków uległy zmianom po kryzysie finansowym z lat 2007–2009. Ujawnienie się istotnego ryzyka kredytowego i ryzyka płynności spowodowało zmniejszenie znaczenia finansowania ze źródeł hurtowych na rzecz finansowania depozytami detalicznymi. Jednocześnie przychody po aktywnej stronie bilansu pozostały nadal uzależnione od indeksu depozytów międzybankowych. W Polsce, ze względu na dominujące znaczenie kredytów zmiennoprocentowych, przychody z tytułu aktywów są determinowane przez stopę WIBOR. Artykuł wskazuje na źródła ryzyka bazowego dla polskich banków generowanego przez indeksację aktywów rozbieżną z odsetkowym kosztem pasywów. W celu wykazania niejednorodności tego zjawiska wyróżniono koszty dla sektora banków spółdzielczych oraz koszty finansowania portfeli walutowych. Przeprowadzone badania wskazują na dywergencję pomiędzy dostępnym wskaźnikiem rynku pieniężnego a determinantami cen wpływającymi na wynik odsetkowy po pasywnej stronie bilansu banku.

Abstract:
The 2007–2009 financial crisis changed the structure of banks liabilities and their cost of funds. A disclosure of the credit and liquidity risk induced diminished significance of wholesale sources of funds in favour of retail funds. Simultaneously, incomes on the asset side maintained to be dependent on the interbank interest rate benchmark. In Poland, due to the dominance of floating rate mortgages, income on the asset side is determined by the WIBOR rate. The article points out the basis risk created by the assets indexation divergent with the cost of liabilities. The analysis was performed both for cooperative and commercial banks including their foreign currency portfolios. The evidence suggests a divergence between the available money market benchmark and the price determinants that have influence on the interest result generated on bank’s liabilities.

Słowa kluczowe:  wynik odsetkowy banku, koszt finansowania, ryzyko bazowe
Key words: interest income, cost of funds, basis risk

Pełny tekst artykułu w pdf:

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2018