logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna
Publikacja: 21 grudnia 2018

Bezpieczny Bank nr 3 (72) 2018, s. 121-141
DOI: 10.26354/bb.6.3.72.2018

Krzysztof Kil
dr Krzysztof Kil jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Determinanty płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w perspektywie pokryzysowej
Determinants of the Polish Cooperative Banks Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective

Streszczenie:
Celem przedstawionych w artykule badań była identyfikacja determinant płynności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w latach 2008–2016. Dokonano tu przeglądu pokryzysowych regulacji w obszarze płynności finansowej banków oraz omówiono dostępne w literaturze wyniki badań determinant płynności finansowej banków. Poprzez badanie panelowe, obejmujące 350 banków spółdzielczych działających w Polsce (funkcjonujących w ramach zrzeszenia BPS SA), wykazano, że poziom ich krótkoterminowej płynności finansowej uzależniony jest m.in. od poziomu koncentracji rynku bankowego, rynkowej krótkoterminowej stopy procentowej, polityki depozytowej, wskaźników rentowności i wypłacalności oraz aktywnej polityki kredytowej. W przypadku długoterminowej płynności finansowej udowodniono, że na jej poziom wpływają m.in. dynamika PKB w regionie działania (dla dużych banków) i poziom współczynnika wypłacalności (dla małych i średnich banków). Dla obu typów płynności istotne okazały się także: wielkość banku, poziom NPL oraz udział aktywów pracujących w aktywach ogółem.

Abstract:
The aim of the study presented in the article is to identify determinants of the financial liquidity of the Polish cooperative banks between 2008 and 2016. The author characterizes post-crisis regulations concerning financial liquidity of banks’ and presents the review of research results available in the literature regarding financial liquidity determinants of banks. The panel data research applied by the author includes 350 cooperative banks operating in Poland (being a part of the BPS SA association). The research shows that the level of banks short-term financial liquidity depends, among others, on the level of banking sector concentration, the market short-term interest rate, deposit policies, profitability, solvency ratios, and active credit policies. In the case of long-term financial liquidity, it has been proved that its level is influenced by GDP dynamics in the region of operations (for large banks) and the capital adequacy ratio (for small and medium-sized banks). The following factors were also significant for both types of liquidity: the size of the bank, the NPL level and the working assets share in total assets.

Słowa kluczowe:  banki spółdzielcze, płynność finansowa, regulacje bankowe, Polska
Key words: cooperative banks, financial liquidity, bank regulation, Poland

Pełny tekst artykułu w pdf:

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2018