logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna
Publikacja: 21 grudnia 2018

Bezpieczny Bank nr 3 (72) 2018, s. 54-86
DOI: 10.26354/bb.3.3.72.2018

Aleksandra Jurkowska
Aleksandra Jurkowska jest pracownikiem Katedry Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Uwarunkowania regulacyjne prowadzenia działalności przez banki spółdzielcze w Polsce
Regulatory Prerequisites for Operation Cooperative Banks in Poland in the Post-Crisis Period

Streszczenie:
Globalny kryzys finansowy oddziaływał na polskie banki spółdzielcze jedynie w sposób pośredni, jednak po kryzysie sytuacja banków spółdzielczych zaczęła się pogarszać. Na taki stan rzeczy wpływ miały liczne zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym i regulacyjnym. Cele artykułu to prezentacja uwarunkowań regulacyjnych prowadzenia działalności przez banki spółdzielcze w Polsce oraz próba określenia wpływu najbardziej istotnych pokryzysowych regulacji unijnych i krajowych na pozycję konkurencyjną i kierunki ewolucji modelu organizacyjnego rodzimego sektora bankowości spółdzielczej. Analizą objęto wybrane akty unijne i krajowe (pakiet CRDIV/CRR, dyrektywy w sprawie DGS i BRR, PSD2, wewnętrzne przepisy podatkowe). Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano trzy wnioski: 1) w dotychczasowych rozwiązaniach regulacyjnych przywileje przewidziano głównie dla członków IPS, natomiast w ograniczonym stopniu zastosowano w nich regułę proporcjonalności, 2) przywileje regulacyjne sprawiają, że ewolucja modelu organizacyjnego sektora bankowości spółdzielczej w Polsce w kierunku IPS wydaje się nieunikniona, 3) koopetycja z fintechami i wspólne (np. na poziomie IPS) wejście w segment innowacji technologicznych może przyczynić się do rozbudowania oferty i zwiększenia konkurencyjności polskich banków spółdzielczych.

Abstract:
Even though the Polish cooperative banks were affected by the global crisis only indirectly, yet after the crisis their condition has begun to deteriorate. This was the result of numerous changes taking place within the macroeconomic and regulatory environment. This paper is to present the regulatory prerequisites for operation of cooperative banks in Poland in the post crisis period, and to de􀏐ine the impact of crucial post-crisis regulations passed by the EU and the domestic bodies on the competitive position, and the directions in which the organizational model of domestic cooperative banking was to evolve. The analysis comprised of selected EU and domestic legal acts (CRDIV/CRR package, the directives for DGS and BRR, PSD2, and internal tax regulations). Three conclusions were formulated on the basis of the conducted analysis: 1) the regulatory solutions to date envisaged privileges mainly for IPS members, whilst the proportionality principle was applied to a limited extent, 2) regulatory privileges make the evolution of the Polish cooperative banking organizational model towards IPS imminent, 3) coopetition with 􀏐intechs and joint (eg at the IPS level) entry into the segment of technological innovations may contribute to the expansion of the product offering and increasing the copetitiveness of Polish cooperative banks.

Słowa kluczowe:  bankowość spółdzielcza, instytucjonalne systemy ochrony, pozycja konkurencyjna banków spółdzielczych, regulacje pokryzysowe, zasada proporcjonalności
Key wordscooperative banking, institutional protection schemes, competitive position of cooperative banks, post-crisis regulations, proportionality principle

Pełny tekst artykułu w pdf:

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2018