logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna
Publikacja: 21 grudnia 2018

Bezpieczny Bank nr 3 (72) 2018, s. 8-23
DOI: 10.26354/bb.1.3.72.2018

Andrzej Walitza
dr Andrzej Walitza jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Restrukturyzacja banków spółdzielczych w wybranych krajach pozaeuropejskich: wnioski dla polskiego sektora spółdzielczego
Cooperative Banks Restructuring in Selected non-European Countries: Recommendations for Polish Cooperative Banking Sector

Streszczenie:
W artykule przedstawiono doświadczenia w obszarze resolution1, jakie płyną z analizy sektora banków spółdzielczych w trzech krajach pozaeuropejskich. Scharakteryzowano bankowość spółdzielczą w Japonii, Kanadzie i Kolumbii, ze szczególnym zaakcentowaniem roli i funkcjonowania organu resolution, instrumentów i procedur restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz doświadczenia w ich stosowaniu w tych krajach. Wnioski płynące z analizy tych doświadczeń mogą być wartościowym materiałem studyjnym dla polskich spółdzielców oraz podmiotów odpowiedzialnych za nadzór i kształtowanie otoczenia regulacyjnego w Polsce.

Abstract:
The article presents key experience in the field of resolution from three non-European perspectives. The general overview of the cooperative banking system in Japan, Canada and Colombia is presented, followed by in depth characteristic of the resolution authority, policies, instruments as well as experiences in their application. The analysis is summarized by presenting directions of development in the field of supervision and resolution regime, currently being under development. Conclusions can be valuable material for both the cooperatives themselves and for entities responsible for supervision and shaping the regulatory environment.

Słowa kluczowe:  resolution, bankowość spółdzielcza, Instytucjonalny System Ochrony, pomoc publiczna, Japonia, Kanada, Kolumbia
Key words: resolution, cooperative banking, Institutional Protection Scheme, public aid, Japan, Canada, Colombia

Pełny tekst artykułu w pdf:

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2018