logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna
Publikacja: 5 września 2017

nr 1 (66) 2017, s. 149-173

Iwa Kuchciak, Artur Mikulec

Iwa Kuchciak jest adiunktem w Katedrze Bankowości Instytutu Finansów na Uniwersytecie Łódzkim
Artur Mikulec jest adiunktem w Katedrze Metod Statystycznych Instytutu Statystyki i Demografii na Uniwersytecie Łódzkim

Świadomość finansowa i inkluzja bankowa osób w wieku 50+ w świetle badań pierwotnych
Financial Awareness and Bank Inclusion of People Aged 50+ in the Light of Primary Research

Streszczenie:
Wiedza finansowa postrzegana jest jako kluczowa determinanta procesów zwiększania poziomu ubankowienia. Posiadanie wiedzy finansowej (teoretycznej i praktycznej) prowadzi do poprawy pozycji społecznej gospodarstw domowych, umiejętności korzystania z produktów bankowych, a w konsekwencji do podejmowania bardziej odpowiedzialnych i świadomych decyzji w odniesieniu do korzystania z produktów i usług bankowych. Celem opracowania jest zbadanie zależności między poziomem wiedzy finansowej w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, a wybranymi cechami demograficznymi i społeczno-ekonomicznymi oraz wskazanie kluczowych czynników różnicujących zakres włączenia w system bankowy osób w wieku 50+. W pracy przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 500 mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 50+.

Abstract:
The financial education is seen as one of the key macrosocial determinants increasing the level of banking inclusion. Individuals with a good financial knowledge (theoretical and practical) are more able to improve the social position of households, ability to use banking products and consequently to manage and resolve any financial problems or opportunities connected with these products. The aim of the paper is to explore the relationship between the level of financial knowledge (both theoretical and practical), and selected demographic and socioeconomic characteristics, and identify the key factors differentiating the scope of?banking inclusion of people aged 50+. The paper presents the results of a survey carried out on the representative sample of 500 inhabitants of Lodz, aged 50+.

Słowa kluczowe: wiedza finansowa, świadomość finansowa, włączenie bankowe
Key words: financial knowledge, financial capability, banking inclusion

Pełny tekst artykułu w pdf:

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2018