logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna
Publikacja: 31 sierpnia 2017

Bezpieczny Bank nr 2 (67) 2017, s. 143-158

Krzysztof Świeszczak
dr Krzysztof Świeszczak jest pracownikiem Katedry Bankowości Instytutu Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Zaufanie w świecie finansów w obliczu rozwoju technologii na przykładzie banków i sektora FinTech
Confidence in the financial world in the face of technological developments on the example of banks and the FinTech sector

Streszczenie:
Celem artykułu jest charakterystyka zaufania społecznego do sektora bankowego oraz analiza jego znaczenia w obliczu rosnącego udziału w rynku usług finansowych sektora FinTech. W obliczu dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii zaufanie społeczne stanowi niezwykle istotny element przewagi konkurencyjnej banków nad przedsiębiorstwami wykorzystującymi innowacje technologiczne w procesie świadczenia usług finansowych. Jednak rosnące znaczenie pozytywnych doświadczeń klientów współpracujących z podmiotami FinTech i nabywającymi od nich usługi stanowi nowe wyzwanie dla dystrybucji usług przez tradycyjne instytucje finansowe.
Abstract:
The aim of this publication is to present the characteristics of social trust to the banking sector and to analyze its importance in the face of the growing market share of financial services of FinTech. In the light of the dynamic development of technologies public trust is a critical element of competitive advantage of banks over companies benefiting from innovations in the process of providing financial services. However, the growing importance of positive experiences of clients who cooperate with FinTech and buy services from them, poses a new challenge for traditional financial institutions to distribute services.

Słowa kluczowe: banki, zaufanie, FinTech
Key words: banks, trust, FinTech

Pełny tekst artykułu w pdf:

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2018