logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna
Publikacja: 31 sierpnia 2017

Bezpieczny Bank nr 2 (67) 2017, s. 97-126

Katarzyna Kochaniak
dr Katarzyna Kochaniak jest pracownikiem Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Depozyty a vista a sytuacja materialna gospodarstw domowych – z doświadczeń krajów strefy euro
Sight deposits and the households welfare – from the experience of Eurozone countries

Streszczenie:
W związku z przypisaniem przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego depozytom a vista transakcyjnego charakteru celem artykułu jest ocena wpływu sytuacji materialnej gospodarstw domowych na poziom tych depozytów. W analizie regresyjnej kształtowania się depozytów a vista wykorzystano dane jednostkowe z bazy Eurosystemu HFCS o 56 225 gospodarstwach domowych, rezydujących w 15 krajach strefy euro. Wyniki potwierdziły istotny wpływ sytuacji materialnej ankietowanych gospodarstw na kształtowanie się wolumenu depozytów a vista. Jednak strumieniowy (dochodowy) lub bilansowy sposób ich ujęcia oddziaływały na ich poziom ze zróżnicowaną siłą. Zarówno w całej zbiorowości, jak i w Austrii, Cyprze, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburgu, Malcie, Niemczech oraz Słowacji priorytetowe znaczenie przypisano rocznym dochodom brutto, natomiast w Belgii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech zamożności netto. W części krajów destymulantą poziomu depozytów a vista były inwestycje w nieruchomości. Istotną zmienną zachowań gospodarstw był kraj zamieszkania. Największą wrażliwością na zmianę cechowały się depozyty gospodarstw emerytów.
Abstract:
Since the European Banking Authority has assigned a transactional nature to the sight deposits the aim of the article is to assess the impact of households’ welfare on the level of these deposits. The study is based on regression models with the use of the Eurosystem HFCS data on 56,225 households residing in 15 Eurozone countries. The results confirm the significant impact of the respondents’ welfare on the sight deposits volume shape. However, the adoption of independent variables referring to incomes and balance sheet items allows concluding about their unequal importance. Both in the whole community and in Austria, Cyprus, Finland, France, Netherlands, Luxemburg, Malta, Germany and Slovakia the priority was given to the annual gross incomes, whereas in Belgium, Greece, Spain, Portugal and Italy to the net wealth. In some countries the destimulant of the sight deposits level constituted real estate investments. The deposits of pensioners are evaluated as the most sensitive to changes in their incomes.

Słowa kluczowe: depozyty gospodarstw domowych, depozyty a vista, stabilność finansowania instytucji kredytowych
Key words: household deposits, sight deposits, funding stability of credit institutions

Pełny tekst artykułu w pdf:

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2018