logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna
Publikacja: 31 sierpnia 2017

Bezpieczny Bank nr 2 (67) 2017, s.38-51
Jacek Adamek
dr hab. Jacek Adamek jest pracownikiem Katedry Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nadzór religijny nad muzułmańskimi instytucjami finansowymi
Religious supervision over Islamic financial institutions

Streszczenie:
Artykuł traktuje o uwarunkowaniach i cechach ładu korporacyjnego w muzułmańskich instytucjach finansowych. Ład ten, przyjmuje za swą bazę cele i zadania wypływające z religijnej oraz społeczno-ekonomicznej doktryny islamu, które kształtują elementy systemu, w tym ten dotyczący nadzoru religijnego (Shariah governance). Celem artykułu jest ocena pozycji i znaczenia szariatu (Shariah scholars) w nadzorze religijnym, będącym ważną cechą finansów muzułmańskich. Rozważania dowodzą, że ograniczona liczba znawców szariatu oraz dominujące znaczenie specjalistów prawa koranicznego, kształtuje tempo rozwoju finansów muzułmańskich oraz prowadzi do wynaturzeń o charakterze proceduralnym, społecznym lub finansowym. Oceny i wnioski uzyskano przy zastosowaniu metody analizy porównawczej, opisowej oraz case study.
Abstract:
The article deals with both the determinants and features of corporate governance in Islamic financial institutions. Such governance, adopts – as its base – purposes and tasks arising from the religious and socio-economic doctrines of Islam, which form elements of a system, including the one concerning Shariah governance. The purpose of the article is to evaluate the status and significance of Shariah scholars while Shariah governance, representing an important feature of Islamic finance. The discussion proves that the limited number of Shariah scholars and dominant significance of Islamic law professionals influence the pace of the Islamic finance development and leads to procedural, social or financial degenerations. Evaluations and conclusions were obtained with use of comparative and descriptive methods as well as based on case study.

Słowa kluczowe: muzułmańskie instytucje finansowe, muzułmański nadzór religijny, znawcy szari’atu
Key words: Islamic financial institution, Sharia governance, Sharia scholars

Pełny tekst artykułu w pdf:

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2018