logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Wsparcie BFG na przejęcie SKOK "Profit"
Publikacja: 27 czerwca 2017

Wsparcie BFG na przejęcie SKOK "Profit"

W dniu 24 maja 2017 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Śląskiemu Bankowi Spółdzielczemu „Silesia” w Katowicach w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Profit”, w formie:

  • dotacji w kwocie 115,8 tys. zł na pokrycie różnicy pomiędzy wartością przejmowanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów kasy, wyliczonej na podstawie sprawozdania finansowego kasy na dzień przejęcia,
  • gwarancji pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi lub zobowiązaniami kasy, zakładającej uczestnictwo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przychodach dotyczących praw majątkowych objętych gwarancją.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym „Silesia” umowę dotacji i umowę gwarancji pokrycia strat w dniu 22 czerwca 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2017