logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Informacja dla klientów SKOK "Nike" - Pekao S.A. będzie...
Publikacja: 7 czerwca 2017

Informacja dla klientów SKOK "Nike" - Pekao S.A. będzie dokonywał wypłat środków gwarantowanych

Komunikat nr 57 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 7 czerwca 2017 r.

W dniu 6 czerwca 2017 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” listę deponentów, o której mowa w art. 43 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996, z późn. zm.) (dalej: „ustawa o BFG”). Lista ta stanowi podstawę do sporządzenia przez Zarząd Funduszu listy wypłat przekazywanej podmiotowi, za pośrednictwem którego dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych deponentom.

W dniu 7 czerwca 2017 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 595/DGD/2017 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike”. Zgodnie z wymogami ustawy o BFG, przedmiotowa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” dokonywane będą za pośrednictwem Banku Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Pekao S.A.”) w okresie od 12 czerwca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. na podstawie listy wypłat przekazanej przez Fundusz. Obsługa wypłat środków gwarantowanych odbywać się będzie w 761 oddziałach Pekao S.A. (wykaz oddziałów dostępny jest na stronie www.bfg.pl oraz www.pekao.com.pl). Lista tych oddziałów stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 595/DGD/2017. Wypłaty we wskazanym trybie nie obejmują środków objętych gwarancjami ponad równowartość w złotych 100.000 euro w przypadkach określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG*.

W celu odebrania środków gwarantowanych, których wypłata realizowana jest za pośrednictwem Pekao S.A., deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się – z dokumentem tożsamości (osoby fizyczne) lub aktualnym dokumentem rejestrowym (np. odpisem z KRS) oraz dokumentami tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) – w wybranym przez siebie oddziale Pekao S.A. Deponenci będą mieli możliwość zlecenia przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek w innym banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo wypłaty środków w formie gotówkowej.
W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku.

Szczegółowe zasady dokonywania wypłat określa „Regulamin wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” realizowanych za pośrednictwem Banku Polska Kasa Opieki – Spółka Akcyjna”, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 595/DGD/2017.

Pekao S.A. nie pobiera od deponentów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” opłat za wypłatę środków gwarantowanych.

Środki objęte gwarancjami ponad równowartość w złotych 100.000 euro, w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG, są wypłacane na indywidualny wniosek deponenta, skierowany bezpośrednio do Funduszu. Więcej informacji na ten temat (w tym formularz wniosku) dostępnych jest na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.bfg.pl.

Po zakończeniu wypłat przez Pekao S.A. środki gwarantowane będą wypłacane bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike”, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych oraz nieobjęte ochroną gwarancyjną mogą być dochodzone od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike”. W przypadku ogłoszenia jej upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości.

Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:

  • Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45 (opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika),
  • e-mail: kancelaria@archiwalna.bfg.pl,
  • adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.

Kontakt z Pekao S.A.:

  • Infolinia: 801 365 365 oraz (42) 683 82 32 (dla osób dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych) (opłata za połączenie wg cennika operatora osoby dzwoniącej).

np. gdy środki lub należności deponenta, będącego osobą fizyczną pochodzą z: odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego takim budynkiem, samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym – jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, wykonania na rzecz deponenta podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, wypłaty odprawy pieniężnej, emerytalnej lub rentowej, wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2017