logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Rozporządzenia w sprawie składek przekazywanych w formie...
Publikacja: 17 marca 2017

Rozporządzenia w sprawie składek przekazywanych w formie zobowiązań do zapłaty oraz w sprawie przekazywania informacji Funduszowi weszły w życie

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 marca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 470). Rozporządzenie to weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 4 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na stronie rozporządzenie MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG.

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 marca 2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe oraz Krajową Kasę Oszczędnościowo – Kredytową (Dz.U. z 2017 r. poz. 514). Rozporządzenie to weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 11 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na stronie rozporządzenie MRiF z art. 304 ust. 11 ustawy o BFG.

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2017