logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Wsparcie BFG na przejęcie SKOK Wyszyńskiego i Powszechnej SKOK
Publikacja: 15 listopada 2016

Wsparcie BFG na przejęcie SKOK Wyszyńskiego i Powszechnej SKOK

W ciągu ostatnich miesięcy Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzielił wsparcia w procesie restrukturyzacji dwóch Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Wsparcie w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

W dniu 11 sierpnia 2016 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Alior Bankowi S.A. w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w formie:

  • dotacji w kwocie 52,5 mln zł na pokrycie różnicy pomiędzy wartością przejmowanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów kasy, wyliczonej na podstawie sprawozdania finansowego kasy na dzień przejęcia,
  • gwarancji pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi lub zobowiązaniami kasy, zakładającej uczestnictwo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przychodach dotyczących praw majątkowych objętych gwarancją.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł z Alior Bankiem S.A. umowę dotacji i umowę gwarancji pokrycia strat w dniu 22 sierpnia 2016 r. Wypłata dotacji nastąpiła w dniu 2 września 2016 r.

Wsparcie w procesie restrukturyzacji Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

W dniu 5 października 2016 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Alior Bankowi S.A. w procesie restrukturyzacji Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w formie:

  • dotacji w kwocie 9,3 mln zł na pokrycie różnicy pomiędzy wartością przejmowanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów kasy, wyliczonej na podstawie sprawozdania finansowego kasy na dzień przejęcia,
  • gwarancji pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi lub zobowiązaniami kasy, zakładającej uczestnictwo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przychodach dotyczących praw majątkowych objętych gwarancją.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł z Alior Bankiem S.A. umowę dotacji i umowę gwarancji pokrycia strat w dniu 6 października 2016 r. Wypłata dotacji nastąpiła 21 października 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2016